home home  printversie printversie home onze organisatie > persberichten > promotie ziekenhuisapotheker drs. h. b. b. colen

Persbericht

 

 

Promotie ziekenhuisapotheker drs. H. B. B. Colen

Enschede – 30 mei 2006

Vrijdag 9 juni 2006 verdedigt promovendus drs. Hadewig B. B. Colen, ziekenhuis-apotheker in Medisch Spectrum Twente te Enschede aan de Universiteit Twente haar proefschrift met de titel ´Improving safety and quality of care through optimisation of the drug distribution process in health care institutes’. Een onderzoek om aan te tonen op welke wijze het geneesmiddelendistributieproces kan worden geoptimaliseerd om zo een bijdrage te leveren aan de medicatieveiligheid.

Wanneer de Amerikaanse cijfers uit het rapport ‘To Err is Human’ geëxtrapoleerd worden naar de Nederlandse situatie, zouden per jaar ongeveer 1500-6000 patiënten als gevolg van medische fouten en een 300-tal ten gevolge van medicatiefouten overlijden. Aanleiding voor het proefschrift is de praktische ervaring met medicatiefouten in het geneesmiddelendistributieproces. In een zorginstelling heeft dit proces als functie om het juiste geneesmiddel, in de juiste dosering, op de juiste manier, aan de juiste patiënt, op het juiste moment toe te dienen. Fouten in dit proces werden door Colen onderzocht middels een analyse van gerapporteerde meldingen, alsmede het gedetailleerd observeren van toedieningen bij de patiënt en vaststellen wat hierbij anders verloopt dan aangegeven in het medicatievoorschrift. Beide methoden van foutendetectie bevestigen dat bij de distributie van geneesmiddelen in zorginstellingen in de gehele keten, van voorschrijven tot en met toedienen, veel, meer of minder ernstige fouten gemaakt worden en er sterke aanwijzingen zijn dat de Amerikaanse cijfers ook op de Nederlandse situatie van toepassing zijn. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat er, bij het toedienen van geneesmiddelen, in ieder geval bij 27% van de toedieningen iets mis gaat. Met als gevolg dat een patiënt langer in het ziekenhuis moet verblijven en dus extra kosten worden gemaakt. (Stelling opgenomen in proefschift: zolang zorginstellingen slechts in staat zijn om 80% van de geneesmiddelen op de voorgeschreven tijd toe te dienen mogen we niet klagen over de 85% punctualiteit van de NS).

Colen beschrijft in haar proefschrift mogelijkheden om tot een juiste keuze te komen van systemen, mensen en organisatorische procedures, die kunnen leiden tot een verhoging van de medicatieveiligheid in zorginstellingen. Om dit te kunnen bereiken heeft zij een prestatie-meetmodel (PAM) ontwikkeld, waarmee de prestaties en effecten van eventuele veranderingen goed kunnen worden gemeten en waarmee kan worden aangetoond of de gestelde doelen voor de kwaliteit van zorg en de daarvan afgeleide targets jaarlijks ook zijn gehaald. In het proefschrift wordt uitvoerig ingegaan op de toepassing van een veiligheidsmanagementsysteem als besturingssysteem voor het distributieproces in zorginstellingen. Haar ervaring is dat het toepassen van risicomanagement in de industrie meer geaccepteerd is dan in zorginstellingen. De industrie heeft al lange tijd geleden onderkend dat risicomanagement belangrijk is voor de kwaliteit van haar producten en diensten, de arbeidsomstandigheden en het imago van de organisatie. Bij zorginstellingen staat dit nog in de kinderschoenen. De vraag wordt gesteld of dit wordt verbeterd nu er meer marktwerking in de zorg wordt geïntroduceerd en zorginstellingen als ondernemers een beleid moeten gaan voeren gericht op het aanbieden van, producten over de hele zorgketen heen en garanties moeten afgeven voor optimale veiligheid van de patiënt. Anderszins is de verwachting dat door de marktwerking de prijs van de zorg onder druk komt te staan. Voor zover dit de kwaliteit en veiligheid van de zorg nadelig zal beïnvloeden is het aan de overheid om daar regelend op te treden.

Tot slot doet Colen een twaalftal aanbevelingen / voorwaarden in haar proefschrift om de kwaliteit en de veiligheid van het geneesmiddelendistributieproces in zorginstellingen te verbeteren. Belangrijke punten hierbij zijn: Het management van een zorginstelling zal duidelijke doelen voor kwaliteit van zorg moeten vaststellen en moet zorgdragen voor een cultuur van goed communiceren, integraal functioneren, openheid en betrokkenheid met aandacht voor kwaliteit en veiligheid. En om goed vergelijk mogelijk te maken tussen behandeling en resultaat, inclusief de risico’s die eraan verbonden zijn, moet de informatie over de prestaties van het distributieproces landelijk beschikbaar zijn.

Colen heeft bij het proefschrift een aantal stellingen geformuleerd, welke u in de bijlage aantreft. Het beschreven onderzoek vond plaats vanuit haar aandachtsgebied, de geneesmiddelendistributie en logistiek, in de periode van 1999-2006 en werd uitgevoerd in samenwerking met de faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie, capaciteitsgroep Operations, Organization and Human Resources, van de Universiteit Twente. Promotor is prof. dr .ir. J. J. Krabbendam.


Santeon
 home

Inloggen

home sitemap zoeken disclaimer copyright  Contact