Verdieping publicatie sterftecijfers

De HSMR van Medisch Spectrum Twente

In 2017 varieert de HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen van 58 tot 127. Medisch Spectrum Twente heeft over 2017 een HSMR van 101 met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 93 – 110. De HSMR van 2017 wijkt daarmee niet significant af van het landelijk gemiddelde.

De HSMR van MST over de periode 2015-2017 is 103 met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 98 – 108. De 3-jaars HSMR wijkt daarmee niet significant af van het landelijk gemiddelde. Deze driejaars-HSMR geeft een preciezer, maar minder actueel beeld.

Wat is de HSMR?

De HSMR staat voor Hospital Standardised Mortality Ratio en is een indicator om sterftecijfers in de Nederlandse ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Ziekenhuizen verschillen echter van elkaar als het gaat om de aard en ernst van de aandoeningen waarmee patiënten worden opgenomen. Om ziekenhuizen beter met elkaar te kunnen vergelijken wordt het sterftecijfer gecorrigeerd. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met onder andere de leeftijd en conditie van patiënten en de ernst van de ziekte waarmee de patiënt wordt opgenomen.

Naast het ziekenhuisbrede sterftecijfer worden er ook sterftecijfers per aandoening berekend. Deze worden SMR’s (Standardised Mortality Ratio) genoemd. Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) berekent elk jaar voor alle Nederlandse ziekenhuizen de HSMR en SMR’s.

Vanaf 1 maart 2014 is ieder ziekenhuis verplicht om de sterftecijfers (zowel HSMR als SMR’s) openbaar te maken.

Hoe komt de HSMR tot stand?

De HSMR geeft aan of het aantal daadwerkelijk overleden patiënten in een ziekenhuis hoger of lager is dan verwacht mag worden ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Van iedere opgenomen patiënt worden een aantal gegevens geregistreerd en op basis daarvan wordt de gemiddelde sterftekans berekend. Omdat de conditie en andere aandoeningen waar de patiënt aan lijdt bepalend is voor het risico om te overlijden als gevolg van behandeling in het ziekenhuis is het belangrijk dat, naast de aandoening waarvoor patiënt is opgenomen in het ziekenhuis, ook alle overige aandoeningen waar een patiënt aan lijdt geregistreerd worden. Dit zijn de zogenaamde nevendiagnosen. Het is belangrijk dat deze registratie voor alle opnamen zo volledig mogelijk is, omdat daarmee de sterftekans zo correct mogelijk wordt weergegeven.

Wat zegt de HSMR?

De gemiddelde HSMR wordt ieder jaar op 100 gesteld. Een HSMR boven de 100 waarbij ook de betrouwbaarheidsinterval boven de 100 ligt geeft aan dat er in het ziekenhuis meer patiënten zijn overleden dan op basis van het landelijk gemiddelde mag worden verwacht. Een HSMR onder de 100 waarbij ook de betrouwbaarheidsinterval onder de 100 ligt geeft aan dat er in het ziekenhuis minder patiënten zijn overleden dan op basis van het landelijk gemiddelde mag worden verwacht. Een hoge HSMR kan daarmee ook een indicator zijn voor de kwaliteit van de ziekenhuiszorg.

Beperkingen van de HSMR

Ondanks dat de HSMR gezien wordt als een indicator om sterfte in ziekenhuizen te vergelijken, zijn er toch een aantal factoren die de cijfers kunnen beïnvloeden en waarvoor niet gecorrigeerd wordt. In sommige regio’s van Nederland sterven mensen bijvoorbeeld liever thuis of in een hospice dan in een ziekenhuis, wat van invloed is op het aantal patiënten dat in een ziekenhuis overlijdt. Daarnaast is de manier waarop de registratie plaatsvindt van invloed op de cijfers en gebeurt dit niet in alle ziekenhuizen precies hetzelfde. Wat ook van invloed kan zijn, is dat ziekenhuizen zich steeds vaker specialiseren in de behandeling van bepaalde aandoeningen. Daardoor nemen zij patiënten over van andere ziekenhuizen die de behandeling niet uitvoeren, de HSMR kan hier op dit moment nog onvoldoende voor corrigeren.

Mede daarom zijn de sterftecijfers minder geschikt voor vergelijking tussen ziekenhuizen, maar wel heel goed bruikbaar om de ontwikkelingen over de jaren in een individueel ziekenhuis weer te geven.

Hoe was de HSMR van Medisch Spectrum Twente over de afgelopen jaren?

In de tabel hieronder is de HSMR van Medisch Spectrum Twente van de afgelopen jaren weergegeven.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
HSMR van MST 95 91 115 107 100 101
95% Betrouwbaarheidsinterval 85-107 83-99 109-129 100-117 93-108 93-110

 

2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017
HSMR van MST 97 98 102 104 107 103
95% Betrouwbaarheidsinterval 92-102 93-103 96-107 100-109 102-112 98-108

Wat doet MST met gegevens over sterfte?

Binnen MST is een commissie ingesteld die voortdurend systematisch alle dossiers van overleden patiënten onderzoekt om lering te trekken en op basis daarvan maatregelen te nemen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarnaast onderzoekt MST jaarlijks de onderliggende gegevens van de HSMR om de ziekenhuissterfte verder terug te dringen.

Bas Leerink, voorzitter van de Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente geeft aan: “MST stelt alles in het werk om de volledigheid van de registratie te verbeteren en blijft zich inspannen om vermijdbare sterfte in het ziekenhuis terug te dringen”.

Waar bent u naar op zoek?