De HSMR van Medisch Spectrum Twente

In 2015 varieert de HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen van 67 tot 136. Medisch Spectrum Twente heeft over 2015 een HSMR van 109 met een betrouwbaarheidsinterval van 100 – 117. De HSMR van 2015 wijkt daarmee significant af van het landelijk gemiddelde.

De HSMR van MST over de periode 2013- 2015 is 104 met een betrouwbaarheidsinterval van 100 – 109. De 3-jaars HSMR wijkt daarmee niet af van het landelijk gemiddelde. Deze driejaars-HSMR geeft een preciezer, maar daardoor wel minder actueel beeld.

Wat is de HSMR?
De HSMR staat voor Hospital Standardised Mortality Ratio en is een indicator om sterftecijfers in de Nederlandse ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Ziekenhuizen verschillen echter van elkaar als het gaat om de aard en ernst van de aandoeningen waarmee patiënten worden opgenomen. Om ziekenhuizen beter met elkaar te kunnen vergelijken wordt het sterftecijfer gecorrigeerd. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met onder andere de leeftijd en conditie van patiënten en de ernst van de ziekte waarmee de patiënt wordt opgenomen.
Naast het ziekenhuisbrede sterftecijfer worden er ook sterftecijfers per aandoening berekend. Deze worden SMR’s (Standardised Mortality Ratio) genoemd. Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) berekent elk jaar voor alle Nederlandse ziekenhuizen de HSMR en SMR’s.

Vanaf 1 maart 2014 is ieder ziekenhuis verplicht om de sterftecijfers (zowel HSMR als SMR’s) openbaar te maken.

Hoe komt de HSMR tot stand?
De HSMR geeft aan of het aantal daadwerkelijk overleden patiënten in een ziekenhuis hoger of lager is dan verwacht mag worden ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
Van iedere opgenomen patiënt worden een aantal gegevens geregistreerd en op basis daarvan wordt de gemiddelde sterftekans berekend. Omdat de conditie en andere aandoeningen waar de patiënt aan lijdt bepalend is voor het risico om te overlijden als gevolg van behandeling in het ziekenhuis is het belangrijk dat, naast de aandoening waarvoor patiënt is opgenomen in het ziekenhuis, ook alle overige aandoeningen waar een patiënt aan lijdt geregistreerd worden. Dit zijn de zogenaamde nevendiagnosen. Het is belangrijk dat deze registratie voor alle opnamen zo volledig mogelijk is, omdat daarmee de sterftekans zo correct mogelijk wordt weergegeven.

Wat zegt de HSMR?
De gemiddelde HSMR wordt ieder jaar op 100 gesteld. Een HSMR boven de 100 waarbij ook de betrouwbaarheidsinterval boven de 100 ligt geeft aan dat er in het ziekenhuis meer patiënten zijn overleden dan op basis van het landelijk gemiddelde mag worden verwacht. Een HSMR onder de 100 waarbij ook de betrouwbaarheidsinterval onder de 100 ligt geeft aan dat er in het ziekenhuis minder patiënten zijn overleden dan op basis van het landelijk gemiddelde mag worden verwacht. Een hoge HSMR kan daarmee ook een indicator zijn voor de kwaliteit van de ziekenhuiszorg.

Beperkingen van de HSMR
Ondanks dat de HSMR gezien wordt als een indicator om sterfte in ziekenhuizen te vergelijken, zijn er toch een aantal factoren die de cijfers kunnen beïnvloeden en waarvoor niet gecorrigeerd wordt. In sommige regio’s van Nederland sterven mensen bijvoorbeeld liever thuis of in een hospice dan in een ziekenhuis, wat van invloed is op het aantal patiënten dat in een ziekenhuis overlijdt. Daarnaast is de manier waarop de registratie plaatsvindt van invloed op de cijfers en gebeurt dit niet in alle ziekenhuizen precies hetzelfde. Wat ook van invloed kan zijn is dat ziekenhuizen zich steeds vaker specialiseren in de behandeling van bepaalde aandoeningen. Daardoor nemen zij patiënten over van andere ziekenhuizen die de behandeling niet uitvoeren, de HSMR kan hier op dit moment nog onvoldoende voor corrigeren.
Mede daarom zijn de sterftecijfers minder geschikt voor vergelijking tussen ziekenhuizen, maar wel heel goed bruikbaar om de ontwikkelingen over de jaren in een individueel ziekenhuis weer te geven.

Hoe was de HSMR van Medisch Spectrum Twente over de afgelopen jaren?
In de tabel hieronder is de HSMR van Medisch Spectrum Twente van de afgelopen jaren weergegeven.

2012201320142015
HSMR van MST9591119109
95% Betrouwbaarheidsinterval85-10783-99109-129100-117
2010-20122011-20132012-20142013-2015
HSMR van MST9798102104
95% Betrouwbaarheidsinterval92-10293-10396-107100-109

Wat doet MST met gegevens over sterfte?  

Binnen MST is een commissie ingesteld die voortdurend systematisch alle dossiers van overleden patiënten onderzoekt om lering te trekken en op basis daarvan maatregelen te nemen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarnaast onderzoekt MST jaarlijks de onderliggende gegevens van de HSMR om de ziekenhuissterfte verder terug te dringen.

Onderzoek naar de verhoogde HSMR 2014
De significant afwijkende HSMR van 2014 is voor MST aanleiding geweest tot onderzoek, zowel intern als ook door een externe partij. Er is in dit onderzoek gekeken naar zowel de wijze van registratie, maar daarnaast is ook uitvoerig dossieronderzoek gedaan om te beoordelen of de kwaliteit van zorg een rol heeft gespeeld in het overlijden.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er in 2014 verhouding niet meer sterftegevallen zijn (ten opzichte van patiënten die niet zijn overleden) dan in de voorgaande jaren en dat de patiëntenpopulatie in MST gelijk is gebleven.
Het blijkt dat registratieproblemen aan de basis liggen van de hoge HSMR. De registratie van nevendiagnosen in MST blijft achter bij het gemiddelde van Nederland. Daardoor lijkt het op basis van de registratie alsof de patiëntenpopulatie in MST gezonder is dan deze in werkelijkheid is. Hierdoor is ook de verwachte sterftekans onterecht lager. Aangezien de verwachte sterftekans onterecht laag is ingeschat en het daadwerkelijk overleden patiënten in MST hetzelfde is gebleven is de HSMR verhoogd. Ook in 2015 zit MST onder het landelijk gemiddelde als het gaat om de registratie van nevendiagnosen, wel is het verschil met andere ziekenhuizen minder groot dan in 2014.

Dit is voor MST aanleiding geweest tot het opstellen van een verbeterplan waarin verschillende maatregelen zijn opgenomen die de kwaliteit van de registratie moeten verbeteren. Daarnaast zijn ook maatregelen opgenomen om het dossieronderzoek bij overleden patiënten binnen MST te optimaliseren.

Bas Leerink, voorzitter van de Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente geeft aan: “MST stelt alles in het werk om de volledigheid van de registratie te verbeteren en blijft zich inspannen om vermijdbare sterfte in het ziekenhuis terug te dringen”.

Begin met typen om te zoeken..

Zoeken
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Pagina