Wetenschapsfonds MST

Wetenschapsfonds MST

Doel

Stichting Wetenschapsfonds MST heeft als doel:
Het bevorderen, stimuleren en initiëren van wetenschappelijk onderzoek binnen MST, al dan niet in samenwerking met andere zorginstellingen, met de Universiteit Twente en/of andere kennisinstellingen. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen de behandelingen van en de zorg vóór de patiënten van MST worden verbeterd.

Om wetenschap te kunnen uitvoeren, is financiering nodig. Via de gelden van het Wetenschapsfonds is het mogelijk om wetenschappelijk onderzoek in MST door medici, maar ook technisch geneeskundigen, paramedici en verpleegkundigen, en andere wetenschappelijk geïnteresseerden te stimuleren, faciliteren en mede te financieren. Deze onderzoeken dragen direct bij aan nieuwe inzichten en innovaties die de top- en basiszorg die MST haar patiënten biedt verbeteren. Deze kennis is niet alleen voor de patiënten in MST maar ook voor een grotere groep patiënten van waarde, hiertoe delen we deze kennis met de rest van de wereld.

Wetenschapsbeleid 2020-2024

Het Wetenschapsfonds MST is één van de instrumenten om wetenschappelijk onderzoek in MST te stimuleren en is onderdeel van het interne wetenschapsbeleid. Het wetenschapsbeleid wordt vormgegeven door de Wetenschapscommissie MST. Dit is een ziekenhuiscommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van o.a. medisch specialisten, technisch geneeskundigen, onderzoekers van vakgroepen; hoogleraren MST; arts-assistenten; coassistenten; verpleegkundigen; verpleegkundig specialisten, physician assistants; paramedici; Wetenschapsbureau MST.

De wetenschapsmissie van MST is om door middel van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek:

  1. aantoonbaar bij te dragen aan betere kwaliteit en doelmatigheid van zorg;
  2. te anticiperen op een toename van de behoefte van patiënten voor zorg op maat;
  3. maatschappelijke vraagstukken ten aanzien van ziekenhuiszorg in Nederland en daarbuiten te beantwoorden.

MST heeft hierbij een aantal wetenschappelijke speerpunten vastgesteld.

Financiering van het Wetenschapsfonds

Het fonds wordt gevuld door de opbrengsten van fondsenwervende activiteiten. Fondsenwerving is het werven van financiële middelen bij bedrijven en particulieren om een specifiek doel of programma te realiseren. In dit geval is het doel het wetenschappelijk onderzoek binnen MST. Het werven van gelden kan op veel manieren, maar het Wetenschapsfonds van MST wordt in eerste instantie gevuld met middelen verkregen uit:

  1. donaties van vrienden/donateurs, nalatenschappen en grote giften;
  2. fondsenwervende evenementen;
  3. samenwerking met (gezondheids)fondsen.

Aan te vragen subsidies vanuit het Wetenschapsfonds

Jaarlijks wordt een bedrag voor uit te keren subsidies door het Bestuur van het Wetenschapsfonds MST voor het volgende jaar vastgesteld. Aanvragen voor het Wetenschapsfonds MST worden beoordeeld door een Wetenschappelijke AdviesRaad (WAR) en zij brengen hierover advies uit aan het Bestuur van het Wetenschapsfonds MST.

Jaarverslagen

Contact

Klik hier voor contactgegevens en overige gegevens (KvK nr., IBAN, bestuurders).

Waar bent u naar op zoek?