Privacy

Medisch Spectrum Twente en uw persoonsgegevens

Om u goede zorg te kunnen geven houdt MST een dossier bij van uw behandeling.
In dit medische dossier staan heel gevoelige gegevens over u, waar we heel zuinig op zijn.

Benieuwd hoe we hier mee omgaan?

Privacy missie

Binnen MST gaan wij integer, transparant en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Privacy statement

 • MST verwerkt uw persoonsgegevens op een behoorlijke manier met uw medeweten en toestemming.
 • MST verzamelt persoonsgegevens alleen als duidelijk is waarvoor deze gegevens nodig zijn. De gegevens mogen alleen gebruikt worden in overeenstemming met dit doel.
 • MST vraagt u niet meer persoonsgegevens dan nodig is en we bewaken dat de gegevens kloppen (foutloos en zo volledig en actueel mogelijk).
 • MST stuurt uw persoonsgegevens alleen aan andere (zorg-) organisaties als dat noodzakelijk is of wanneer u hiervoor toestemming geeft.
 • MST beveiligt uw persoonsgegevens tegen verlies, beschadiging en onbevoegd gebruik.
 • MST is transparant hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.
 • Binnen MST zorgen wij dat iedere persoon die zich bij ons meldt:
  • antwoord krijgt op de vraag of wij persoonsgegevens over hem/haar hebben
  • die gegevens kan inzien, als inzage (deels) wordt geweigerd zijn we duidelijk waarom niet en hoe je daar beroep tegen kan aantekenen.
  • de informatie over hem/haar kan aanvechten en indien succesvol kan eisen dat gegevens worden verwijderd, aangepast of aangevuld.
 • Binnen MST zorgen wij er voor dat we verantwoording af kunnen leggen over de manier waarop we de privacy regels toepassen.
 • MST bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt uw persoonsgegevens met ons als u behandeld wordt in MST. Denk hierbij aan uw contactgegevens (zoals naam, adres, woonplaats en e-mailadres) en verzekeringsgegevens. Wij registreren ook bijzondere persoonsgegevens zoals de gegevens over uw gezondheid en uw BSN.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Behandeling
Wij houden een dossier bij van uw behandeling. Dat is nodig om u goede zorg te kunnen bieden en het is wettelijk verplicht. Dit dossier bevat alle informatie over u die nodig is om u goede zorg te kunnen geven.

Declaratie
Wij hebben uw gegevens ook nodig om de rekening te kunnen sturen naar uw zorgverzekeraar. Op de rekening staan geen details over uw behandeling, dat blijft vertrouwelijk.

Wetenschappelijk onderzoek
Bij medisch-wetenschappelijk onderzoek wordt gezocht naar betere manieren om ziekten en aandoeningen te voorkomen of te behandelen. Dit gebeurt door nieuwe geneesmiddelen, therapieën of medische hulpmiddelen te testen met medewerking van proefpersonen (patiënten of gezonde mensen). Maar ook met de informatie in uw medisch dossier kunt u al bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.

Kwaliteitsbewaking en -verbetering
We zijn verplicht gegevens vast te leggen ter verantwoording aan bijvoorbeeld de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, maar ook om zelf onze zorg(processen) te verbeteren. Hiervoor hebben we gegevens van u nodig.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

 • MST kan uw gegevens verstrekken aan derden, zoals andere zorgverleners, zorgverzekeraars en/of wetenschappelijke onderzoekers.
 • MST geeft alleen uw gegevens aan andere zorgverleners door als dit noodzakelijk is voor een goede behandeling. Deze zorgverleners hebben altijd een medisch beroepsgeheim. Zij mogen uw gegevens dan ook niet delen met personen waar u geen behandelrelatie mee hebt.
 • Wij ontvangen voor uw behandeling een vergoeding van uw zorgverzekeraar. Hiervoor stuurt MST een rekening naar uw zorgverzekeraar.
 • MST kan ook uw gegevens delen met derden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Zo worden gegevens geanonimiseerd geleverd ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Dit kan alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven of wanneer u hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt.

Wie mag mijn persoonsgegevens inzien?

 • Het team dat actief bij uw behandeling betrokken is én de medewerkers die op de achtergrond helpen bij uw behandeling mogen uw dossier inzien.
 • In het kader van uw behandeling kan uw behandelaar ruggespraak houden met een collega buiten MST. Hierbij wordt een deel van uw dossier voorgelegd.
 • U mag natuurlijk ook zelf zien wat er in uw dossier staat. U kunt ook iemand anders machtigen om dit namens u te doen.

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

We zorgen voor goede beveiliging
We besteden veel geld en tijd aan de beveiliging van onze systemen waar uw persoonsgegevens in bewaard worden. MST werkt hierbij volgens de Code voor informatiebeveiliging (Nen7510). We bewaken continu of de beveiliging goed blijft werken.

Gaat er toch iets mis of dreigt dat te gebeuren dan herstellen we dit zo snel mogelijk. Als blijkt dat er gevoelige persoonsgegevens zijn gelekt of verloren zijn gegaan dan melden we dit “datalek” zo snel mogelijk aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan u, als dat nodig is.

Wij hebben medisch beroepsgeheim
Uw medisch dossier valt onder het medisch beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim geldt voor alle MST-medewerkers, dus ook als ze geen medische achtergrond hebben. We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt en alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken. Wij controleren regelmatig of iedereen zich aan deze afspraken houdt en grijpen in bij overtredingen.

We staan onder toezicht
De functionaris gegevensbescherming van MST houdt toezicht op voldoende bescherming van uw persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de privacy regels naleven.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt in het algemeen toezicht op de gezondheidszorg en dus ook op ons.

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Bekijk wat u zelf kunt doen en wat uw rechten en plichten zijn.

Vragen over privacy

Functionaris gegevensbescherming
Tel. (053) 487 20 00
E-mail: privacy@mst.nl

Bezoekadres
Medisch Spectrum Twente
Koningsplein 1
7512 KZ Enschede

Postadres
Medisch Spectrum Twente
Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 50 000
7500 KA Enschede

Waar bent u naar op zoek?