HSMR sterftecijfer

Publicatie sterftecijfers 2020 MST

Inleiding

Ieder jaar maken de Nederlandse ziekenhuizen hun sterftecijfers openbaar. Omdat ziekenhuizen echter van elkaar verschillen als het gaat om de aard en ernst van de aandoeningen waarmee patiënten worden opgenomen worden deze sterftecijfers gecorrigeerd voor bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, de ernst van de ziekte waarvoor patiënt is opgenomen (de zogenaamde hoofddiagnose) en aanvullende aandoeningen van de patiënt (de zogenaamde nevendiagnosen). Al deze gegevens worden voor elke patiënt na afloop van iedere opname geregistreerd en samen met alle data van andere ziekenhuizen leidt dit voor iedere patiënt tot een verwachte sterftekans. Al deze sterftekansen van alle patiënten leiden samen tot een verwachte sterfte per ziekenhuis.

Deze verwachte sterfte wordt vergeleken met het aantal patiënten dat daadwerkelijk in het ziekenhuis is overleden en dat is wat men noemt de HSMR. HSMR staat voor Hospital Standardized Mortality Ratio en geeft aan of het aantal daadwerkelijk overleden patiënten in een ziekenhuis hoger of lager is dan verwacht mag worden ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Bij het HSMR cijfer wordt altijd de betrouwbaarheid van het getal bepaald. Dit betrouwbaarheidsinterval geeft de boven- en ondergrens van het HSMR cijfer aan en zegt in hoeverre de uitkomst op toeval berust of niet.

HSMR 2020 van MST

De HSMR voor MST in 2020 is 104; het 95%-betrouwbaarheidsinterval is 96–112. Dat betekent dat de HSMR van ons ziekenhuis voor 2020 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

De Consumentenbond heeft een leeswijzer ontwikkeld die het voor consumenten makkelijker maakt om de sterftecijfers goed te kunnen interpreteren.

Wat zegt de HSMR?

Als een ziekenhuis een statistisch significant hoge HSMR heeft, kan dit duiden op tekortkomingen in de kwaliteit van de zorg, maar er kunnen ook andere oorzaken zijn voor de verhoogde HSMR, bijvoorbeeld een afwijkende registratie of mogelijk is er in het ziekenhuis sprake van bijzondere patiëntkenmerken waar de HSMR onvoldoende voor kan corrigeren. Door binnen het ziekenhuis dossieronderzoek uit te voeren bij overleden patiënten kan waardevolle informatie verkregen worden om mogelijke tekortkomingen in de patiëntenzorg op te sporen.

Wat doet MST met gegevens over sterfte?

Binnen MST is een multidisciplinaire commissie ingesteld die voortdurend dossiers van overleden patiënten systematisch onderzoekt om lering te trekken uit wat er gebeurd is. Op basis daarvan worden maatregelen genomen om zorggelateerde schade op te sporen, trends te signaleren en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Iedere casus wordt volgens een vast format beoordeeld en er volgt een terugkoppeling naar de betreffende vakgroep. Eventuele verbetermaatregelen worden gezamenlijk vastgesteld en de voortgang hierop wordt bewaakt.

Waar bent u naar op zoek?