Online klachtenformulier

Klachtafhandeling

Met onderstaand formulier kunt u uw klacht kenbaar maken. Een klacht kan betrekking hebben op uw medische behandeling, op de verpleging/verzorging, op de wijze waarop de zorg is georganiseerd, op de manier waarop er is gecommuniceerd, op informatie die u wel of niet kreeg, op de wijze waarop u bent bejegend, enzovoorts. Het is voor ons heel belangrijk te horen hoe u de zorg hebt ervaren: wij kunnen daarmee onze zorgverlening verbeteren.

Uiteraard wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld. Wanneer u een klacht indient, wordt deze geregistreerd. Aan de hand van een geanonimiseerd overzicht worden de klachten gedeeld met de Raad van Bestuur. Tevens wordt een jaarverslag opgesteld, waarin de klachten geanonimiseerd worden opgenomen. Uw persoonlijke gegevens worden alleen voor de behandeling van de klacht gebruikt.

Inzage dossier

Als u een klacht indient, geeft u toestemming aan het team klachtenbemiddeling tot inzage in uw medisch dossier, tenzij u hier bezwaar tegen hebt. Daarbij gaat het alleen om dát deel van het dossier dat van belang is om uw klacht te kunnen afhandelen. De medewerker heeft bij de behandeling van uw klacht een afgeleide geheimhoudingsplicht. Hebt u bezwaar tegen inzage in uw dossier? Vermeld dit dan duidelijk bij de omschrijving van uw klacht!

Klacht namens patiënt

Indien u namens een patiënt een klacht indient, kunt u middels een machtiging aangeven dat hij/zij er mee instemt dat namens hem/haar een klacht wordt ingediend. Wanneer hier sprake van is, stuurt u ons het machtigingsformulier.

Let op

Klachten, vragen of opmerkingen over de zorgnota vallen niet onder de klachtenregeling. Voor vragen of opmerkingen hierover verwijzen wij u naar de site van onze afdeling zorgkosten.  U kunt ook per mail contact met deze afdeling opnemen: zorgkosten@mst.nl.

Waar bent u naar op zoek?