OLVG corona check is de ondersteuning door het corona check team met medewerkers van MST en partnerziekenhuizen OLVG, ZGT en CWZ gecombineerd met de Luscii app (‘OLVG corona check’). U vindt het actuele overzicht met partnerziekenhuis op de website www.olvgcoronacheck.nl. Deze app heeft een CE keurmerk. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van OLVG corona check.

Wij raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten bij het gebruik van OLVG corona check. MST kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld vanwege verandering van wet- en regelgeving. U zult hierover tijdig geïnformeerd worden via een bericht op de website www.olvgcoronacheck.nl. De meest actuele voorwaarden kunt u altijd raadplegen via die aanmeldwebsites.

OLVG corona check wordt ingezet als extra communicatiemiddel vanwege de corona virus uitbraak. De dienst is geen vervanging van spoedzorg of reguliere zorg. Iedereen kan altijd gebruik (blijven) maken van de reguliere zorg. U bent in geen geval verplicht gebruik te maken van OLVG corona check.

Het medische team van OLVG corona check beoordeelt de antwoorden die u geeft in de app. Als er op basis van die gegevens een medische reden is om contact met u op te nemen, doen wij dat binnen 24 uur (telefonisch of via een bericht in de app). Is er geen medische noodzaak om contact op te nemen, dan ontvangt u binnen 48 uur van ons een bericht. U bent zelf verantwoordelijk om in te schatten of u hierop kan wachten of dat u spoedzorg nodig heeft. Heeft u dringend zorg nodig, ook als u de app gebruikt? Onderneem dan zelf actie en neem contact op met uw huisarts of bel bij spoed 112.

OLVG corona check is een crisismaatregel. Dat betekent dat wij nu niet kunnen inschatten wat er precies gaat gebeuren. Om die reden behoudt MST zich het recht voor de reactietermijnen aan te passen en/of te verruimen. Ook kan MST op ieder moment besluiten nieuwe aanmeldingen voor OLVG corona check te weigeren en/of bestaande deelname te stoppen.

OLVG corona check is bedoeld voor persoonlijk gebruik. U kunt gebruik maken van OLVG corona check als u 18 jaar of ouder bent en woont in een postcodegebied zoals genoemd op de website www.olvgcoronacheck.nl. Mogelijk wordt dit gebied later uitgebreid. Ook moet u in het bezit zijn van een koortsthermometer. Verder hebt u een email adres nodig waarop u e-mails kunt ontvangen en een geschikt device. Het gaat om Android versie 7 of hoger OF Apple versie iOS12 of hoger. Ook moet u akkoord gaan met de gebruikersvoorwaarden in de app (zie: (externe link)https://luscii.com/terms-of-use/).

Gebruik van OLVG corona check is kosteloos. Voor de duidelijkheid, dit geldt zowel voor uw gebruik van de Luscii app als voor de begeleiding door het corona check medisch team van MST en van de partnerziekenhuizen.

De gegevens die u invult in de Luscii app worden gelezen door het corona check medisch team van OLVG en de partnerziekenhuizen. Dit team is speciaal opgezet voor dit nieuwe communicatiemiddel vanwege de corona virus uitbraak en bestaat uit zorgverleners ondersteund door medisch specialisten. Het kan zijn dat u een automatisch gegenereerd bericht ontvangt als u risico op basis van uw antwoorden laag is. Zodra telefonisch contact nodig is, zult u altijd benaderd worden door medewerkers van het medisch team vanuit het partnerziekenhuis in uw regio.

Adviezen via OLVG corona check worden gegeven op basis van de informatie die u verstrekt. De medisch deskundigen van het corona check team hebben geen toegang tot uw reguliere patiëntendossier. Zij baseren hun begeleiding volledig op de gegevens die u invult in de Luscii app. U bent ervoor verantwoordelijk dat u uw zorgverlener naar beste weten inlicht. Wij verwachten dat u juiste en volledige informatie over uw gezondheid geeft.

Medewerkers van het corona check medisch team kunnen (samen met u) besluiten de toegang tot de app te sluiten. Bijvoorbeeld omdat u dat zelf wenst of in geval van wilsonbekwaamheid. Zij zullen dan de procedure in werking zetten uw account te verwijderen. Ook kunt u altijd zelf uitloggen en de app verwijderen.

MST en de partnerziekenhuizen zijn verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevens die verwerkt worden in de app. Zij verwerken uw gegevens voor het doel zoals hierboven omschreven. MST en de partnerziekenhuizen verwerken uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor het verstrekken van gezondheidszorg en tevens noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid. MST en de partnerziekenhuizen zullen daarnaast enkel uw geanonimiseerde gegevens gebruiken voor onderzoek om inzicht te krijgen in de verspreiding van het corona virus. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Luscii healthtech B.V. is verwerker van MST. Hoe Luscii met uw privacy omgaat, leest u in de policy van Luscii (zie: https://luscii.com/privacy-policy/).

Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd uit de Luscii app stuurt u dan een e-mail naar verwijderen@luscii.com. Dit geldt ook bij verzoeken om inzage, rectificatie, aanvulling, beperking of eventuele bezwaren. Wij zullen op zo kort mogelijke termijn reageren maar houdt u er rekening mee dat dit door de corona virus uitbraak langer kan duren dan normaal.

De informatie die u via verstrekt via de app is medische informatie. Wij raden u daarom aan het device waarmee u gebruik maakt van de Luscii app te beveiligen met een wachtwoord. MST en de partnerziekenhuizen hebben maatregelen getroffen om uw privacy en de veiligheid en de betrouwbaarheid van de gegevensuitwisseling te waarborgen.

De gegevens die u invoert in OLVG corona check worden niet automatisch opgenomen in uw elektronisch patiëntendossier. Mocht u onverhoopt worden opgenomen als patiënt dan kunnen de gegevens die u hebt ingevoerd in OLVG corona check zo nodig alsnog worden overgenomen in uw medisch dossier. Het gaat dan om alle antwoorden op de vragen die de app stelt waaronder temperatuur, mate van hoesten, mate van kortademigheid, mate van neusverkoudheid, mate van keelpijn, behoefte aan telefonisch contact en al uw eventuele opmerkingen in de app. U kunt daarnaast ook zelf vragen om een elektronische afschrift van uw gegevens, zodat u ze zelf desgewenst kunt laten opnemen in uw patiëntendossier van uw eigen zorgaanbieder.

U bent zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een internetaansluiting voor uw device en voor de kosten daarvan. MST en de partnerziekenhuizen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in de beschikbaarheid van het internet.

Hebt u een klacht over de app OLVG corona check? Deze kunt u per e-mail sturen naar website@www.mst.nl. Als uw klacht of vraag specifiek ziet op het telefonisch contact, richt u zich dan tot de klachtenbemiddelaar van het betreffende partnerziekenhuis. Zodra hiervoor ruimte is dan nemen wij uw klacht in behandeling. Wij vragen uw begrip dat momenteel gelet op de corona virus uitbraak het openhouden van de (spoed)zorg nu onze eerste prioriteit heeft.

Indien u meent dat de gegevensverwerking door OLVG of de partnerziekenhuizen niet in overeenstemming is met de wet- en regelgeving, kunt u hierover een melding doen. Als het gaat om de telefonische contacten, richt u zich dan tot de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van het betreffende partnerziekenhuis. Voor alle overige zaken kunt u allereerst terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van MST, via e-mailadres p.vanparidon@www.mst.nl .

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijk toezichthouder ten aanzien van naleving van privacywetgeving. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u veel informatie, o.a. ook over privacyregelgeving en gegevensverwerking in de zorg.

Waar bent u naar op zoek?