De twee grootste ziekenhuizen van de grensregio de Universiteitskliniek Münster (UKM) en Medisch Spectrum Twente (MST) hebben, samen met de universiteiten van Münster en Twente, een memorandum van overeenstemming (Memorandum of Understanding, MoU) getekend over  samenwerking.

 De partijen willen in de komende vijf jaar van elkaar leren, zowel bij het inrichten van de publieke gezondheidszorg als in het verbeteren van opleiding en bijscholing van medisch personeel. Daarnaast willen zij gezamenlijk werken aan de technische vooruitgang op medisch gebied.  Het doel is om ondanks de steeds schaarser wordende hulpmiddelen de kwaliteit van de gezondheidszorg in de grensregio voor de toekomst te waarborgen.

Het memorandum maakt deel uit van een proces waarbij de samenwerking tussen Münster en Twente verder wordt ontwikkeld en uitgebreid. De samenwerking geldt aanvankelijk voor de komende vijf jaar. Daarna vindt er een evaluatie plaats en wordt bekeken of de samenwerking zal worden voortgezet.

Medische zorg samen vormgeven

Met hun handtekeningen maken de vertegenwoordigers van alle partijen duidelijk: de toekomst van de medische zorg in de Nederlands-Duitse grensregio moet gezamenlijk worden vormgegeven. “Het doel is om een toekomstbestendig gezondheidszorgsysteem te realiseren voor de ca. 3,4 miljoen inwoners van de EUREGIO,“ aldus prof. dr. Alex W. Friedrich, medisch directeur van het UKM. “We zullen de komende twintig jaar met diverse medische uitdagingen te maken krijgen vanwege de vergrijzende bevolking. Het is noodzakelijk dat wij het zorglandschap daarop aanpassen. Ziektes als kanker, beroertes, hart- en vaatziektes en neurologische aandoeningen, maar ook letsel als gevolg van leeftijd, sterk overgewicht en diabetes, zullen toenemen. Tegelijkertijd hebben we overal in Europa het probleem dat personeel schaars is en dat ook de gezondheidszorg in alle geledingen met een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten kampt.”

Slimme digitale oplossingen

Dit maakt de ontwikkeling van slimme digitale oplossingen noodzakelijk. Te denken valt daarbij aan e-health-toepassingen zoals (tele)robotica, weefselmanipulatie met gepersonaliseerde 3D-geprinte cellen en telegeneeskunde. “We moeten gezamenlijk omscholings- en bijscholingsprogramma’s aanbieden aan medewerkers, en ook de medische zorg in alle sectoren verder digitaliseren en gemakkelijk toegankelijk maken voor patiënten, zodat we kwalitatief hoogwaardige zorg kunnen blijven verlenen aan de inwoners van deze regio,” vult Friedrich aan.

Leren van elkaar

De rector van de Westfaalse Wilhelms-Universiteit Münster, prof. dr. Johannes Wessels, wijst erop dat met deze samenwerking ook het medisch onderzoek aan beide zijden van de grens een impuls zal krijgen. De uitwisseling van kennis via werkbezoeken en gemeenschappelijke onderzoeksprojecten zal beslist vruchten afwerpen, omdat beide landen van elkaars sterke punten kunnen leren. “Medisch onderzoek kent geen grenzen. Wij leren continu van elkaar en het is belangrijk dat we samen een goed beeld krijgen. Zo weten we precies waar er sprake is van overlap, maar ook waar er verschillen in aanpak bestaan. Anders gezegd: de ogen van andere onderzoekers zijn onontbeerlijk om tot verbeteringen te komen.”

Innovatieve technologieën

Deze grensoverschrijdende 360°-blik is uiterst belangrijk voor alle partijen die het MoU hebben ondertekend. Zoals de vertegenwoordigers uit Twente op de historische plek in het Huis der Nederlanden in Münster duidelijk maakten, hebben zowel het Technisch Medisch (TechMed) Centrum van de UT als Medisch Spectrum Twente (MST) er belang bij om na de proefperiode van vijf jaar die in het MoU is vastgelegd, de samenwerking voort te zetten, aldus Remke Burie, managing director van het Technisch Medisch Centrum. “De groeiende zorgbehoefte en de krimpende beroepsbevolking vragen om radicale oplossingen. De samenwerking tussen deze twee grensregio’s biedt een unieke gelegenheid om ook de technologische vooruitgang in dit gebied te stimuleren. Door het gebruik van onze gemeenschappelijke vakkennis willen we innovatieve technologieën ontwikkelen en implementeren die de toegang tot en kwaliteit van de zorg in onze gemeenschappen verbeteren.”

Patiënt centraal in efficiënte gezondheidszorg

Miriam Vollenbroek-Hutten, lid Raad van Bestuur MST, voegt daaraan toe: “De EUREGIO biedt unieke kansen dankzij de aanwezigheid van de gespecialiseerde ziekenhuizen UKM en MST en de twee universiteiten, maar ook dankzij de diverse wetenschappelijke instituten, laboratoria, innovatieve MedTech-ondernemingen en andere gezondheidszorginstellingen. De grensoverschrijdende samenwerking maakt het mogelijk om experts uit diverse sectoren en disciplines in beide landen en uit onderling verschillende gezondheidszorgsystemen samen te brengen om te werken aan de ontwikkeling en invoering van innovatieve processen. Werken aan oplossingen voor een hoogwaardige en efficiënte gezondheidszorg waarbij de patiënt centraal staat, kan in de EUREGIO enorm aan dynamiek winnen wanneer we de problematiek vanuit twee perspectieven benaderen.”

Gezonde medewerkers

Volgens het memorandum liggen er in de samenwerking vooral kansen op het gebied van verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg, medische innovatie en onderzoek, en opleiding en bijscholing van medisch personeel. Om te kunnen voldoen aan de zorgbehoefte in de toekomst moet er bovendien een grondige herstructurering van de huidige systemen plaatsvinden. De bestuurders van de UKM en van MST – de grootste ziekenhuizen en aanbieders van zorg in de regio – dringen er dan ook op aan om snel te beginnen met het doorvoeren van veranderingen. Met het ondertekenen van de intentieverklaring willen de partijen de mogelijkheden bekijken hoe de twee zorgsystemen door middel van grensoverschrijdende samenwerking toekomstbestendig kunnen worden gemaakt. “De coronacrisis heeft aangetoond dat we goed voorbereid moeten zijn. Deze pandemie zal niet de laatste crisis zijn voor onze gezondheidszorgsystemen. De crisis als gevolg van het personeelstekort kan in overdrachtelijke zin ook uitgroeien tot een epidemie, als we onze koers niet bijstellen. We hebben gezonde medewerkers nodig die graag bij ons in dienst willen zijn en blijven. Daartoe moeten we de werktijden flexibeler maken en de werkomgeving zo aantrekkelijk mogelijk maken,” zegt Friedrich met een blik op de toekomst.

Waar bent u naar op zoek?