Klinische behandeling Logopedie

De klinische activiteiten zijn divers van aard en bestaan grotendeels uit het onderzoeken en behandelen van de logopedische problemen van patiënten. U kunt dan denken aan problemen met de ademhaling, de stemgeving, het praten, het taalgebruik en het slikken. Omdat patiënten meestal kort opgenomen zijn wordt in de behandelfase tot aan het ontslag veel aan begeleiding gedaan. Daarnaast geven we veel aanwijzingen aan de verpleging en de voedingsassistenten over de wijze van benaderen en hoe het eten en drinken moet worden aangeboden. Is er eventueel aanvullend onderzoek nodig voor de stem en/of het slikken, dan wordt dat besproken met de zaalarts. Meestal komt een K.N.O.arts in consult. Het slikken kan onder functionele doorlichting bij de radiologie worden onderzocht. Bij dit onderzoek is een logopedist aanwezig.

We bieden door doelgerichte oefeningen of door begeleiding de patiënt ondersteuning in zijn/haar herstelproces. We geven adviezen aan verpleging en familie over de vorderingen en proberen bv. via ‘contact-schriften’ bij patiënten met een beroerte ook dagelijkse behandelinformatie over onze ervaringen met de patiënt te schrijven. Met name het elkaar informeren over vorderingen werkt erg stimulerend en biedt ook aan de naaste partner/ familie steun.

Ook het contact met medebehandelaars o.a. fysiotherapie, ergotherapie en diëtetiek zijn erg waardevol. Wekelijks zijn we aanwezig bij het patiënten overleg op de diverse afdelingen, het zogenaamde multidisciplinaire overleg (MDO). Het is zeer zinvol om juist samen het te volgen beleid te evalueren en bij te stellen.

Na ontslag van de patiënt uit Medisch Spectrum Twente dragen wij zorg voor een overdracht naar collega logopedisten werkzaam in verpleeghuizen, revalidatiecentra of in eigen praktijken.

Bijvoorbeeld: Preverbale logopedie.

De behandeling van eet – en drinkproblemen en /of slikstoornissen bij jonge kinderen ( 0 – 2 jarigen) wordt preverbale logopedie genoemd. Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden.  Dit gebeurt op verwijzing van een kinderarts / neonatoloog.

Tijdens de opname in het ziekenhuis vindt er een logopedisch onderzoek plaats. Aan de hand van  uitkomsten van het onderzoek geeft de logopedist adviezen om drinken, eten of slikken te verbeteren.  Hierbij worden ouders en verpleging ingeschakeld.

Na ontslag uit het ziekenhuis zal zo nodig preverbale logopedie in de thuissituatie geregeld worden.

Waar bent u naar op zoek?