Ethiek

De medische wetenschap en techniek verleggen steeds meer grenzen. Dat roept echter ook steeds vaker vragen op: mag alles wat kan? moet altijd alles wat kan? Ook de relatie tussen zorgverlener en patiënt brengt vandaag de dag dikwijls problemen met zich mee. Hoe zit het met ieders rechten en plichten? Hoe is het gesteld met de bejegening van elkaar? Tot de taak van Geestelijke zorg behoort ook de professionele advisering op het gebied van precies deze vragen: de ethische aspecten in zorgverlening en beleidsvorming.

Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC)

Geestelijke zorg geeft onder andere vorm aan die taak doordat een van de geestelijk verzorgers als ethicus zitting heeft in de Medisch Ethische Toetsings Commissie. Deze Commissie beoordeelt al het in MST uitgevoerde medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen op deugdelijkheid en aanvaardbaarheid.

Commissie Gezondheidsethiek

Hiernaast heeft Geestelijke Zorg ook een afgevaardigde in de Commissie Gezondheidsethiek. Deze commissie brengt over morele problemen van meer algemene aard advies uit aan de Raad van Bestuur. Momenteel is de in de commissie deelnemende geestelijk verzorger tevens voorzitter van de Stuurgroep Moreel Beraad van die commissie. Deze stuurgroep wil moreel beraad op de verpleegafdelingen bevorderen en begeleiden.

Moreel Beraad

In een moreel beraad wordt met medewerkers casuïstiek besproken die door henzelf is aangedragen. Het bespreken gebeurt aan de hand van een stappenplan. De bijeenkomst wordt door de medewerkers zelf voorbereid, met hulp van leden van de stuurgroep en de geestelijk verzorger van de afdeling. Zo mogelijk nemen alle in het probleem betrokken disciplines deel aan het beraad. Doel is de medewerkers de gelegenheid te geven hun morele intuïties te uiten en te leren luisteren naar die van anderen. Doel is echter ook te oefenen in het beargumenteren van de eigen morele keuzes. Immers, een zinvolle gedachtenwisseling over de vraag wat het juiste handelen in de gegeven situatie zou kunnen zijn, kan alleen tot stand komen als men bereid is naar elkaar te luisteren en eigen standpunten te onderbouwen met argumenten. Moreel beraad draagt zo bij aan het komen tot meer doordachte en verantwoorde keuzes. Maar ook aan het verbeteren van de onderlinge communicatie.

Waar bent u naar op zoek?