Hoofd-halscentrum Twente-Utrecht

In het Hoofd-halscentrum Twente-Utrecht werken verschillende specialisten samen om patiënten met een tumor in het hoofd-hals gebied op een snelle en efficiënte manier te diagnosticeren, te behandelen en nazorg te bieden.

Tumoren in het hoofd-halsgebied zijn zeldzaam. Daarom worden deze tumoren behandeld in gespecialiseerde centra. Het Hoofd-halscentrum van het MST (Hoofd-halscentrum Twente) vormt samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht / UMCU ( Hoofd-halscentrum Utrecht ) zo’n centrum. Wij zijn preferred partner. In het Hoofd-halscentrum Twente-Utrecht wordt gewerkt volgens standaard protocollen die landelijk zijn vastgesteld door de Nederlandse Werkgroep voor Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT).

Kernspecialisten

De kernspecialisten binnen het Hoofd-halscentrum Twente-Utrecht zijn:

  • Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurg;
  • KNO-arts;
  • Chirurg hoofd/halsgebied;
  • Radiotherapeut.

Zo nodig wordt de plastisch chirurg, maxillo-faciale prothetist en de internist oncoloog betrokken. Tijdens het intensieve traject komt de patiënt doorgaans ook in aanraking met een mondhygiënist, diëtist, logopedist, gespecialiseerd hoofd-halsverpleegkundige, fysiotherapeut, psycholoog, radioloog en/of laborant. Patiënten worden tijdens het traject begeleid door een casemanager.

Doelstelling

Het doel van het Hoofd-halscentrum Twente-Utrecht is om patiënten met een kwaadaardige afwijking in het hoofd-halsgebied zo goed en snel mogelijk te diagnosticeren, behandelen en vervolgen. Het Hoofd-halscentrum biedt voor elke patiënt een onderzoekstraject, behandelplan en nazorgtraject op maat in eigen regio. Kortom:

  1. Diagnose aandoening stellen;
  2. Na het vaststellen van de diagnose kanker, wordt onderzoek gedaan naar de precieze lokalisatie van de tumor, de aanwezigheid en lokalisatie van uitzaaiingen en de algemene gezondheid van de patiënt. Hierbij worden de onderzoeken zoveel mogelijk gecombineerd zodat de wachttijd tot behandeling zo kort mogelijk is en de patiënt zo min mogelijk wordt belast;
  3. Behandelplan vaststellen in overleg met het UMCU volgens standaard protocol, patiënt wordt eenmalig gezien in Utrecht;
  4. Behandeling uitvoeren, dan wel verwijzen;
  5. Hierna controles verrichten (standaard gedurende 5 of 10 jaar);
  6. Nazorg, korte lijnen tot huisarts, tandarts, thuiszorg en palliatieve zorg in eigen regio bieden.

Werkwijze

Patiënten kunnen binnen enkele werkdagen in het centrum voor hoofd-halstumoren terecht voor een eerste afspraak. Tijdens dit bezoek vinden anamnese en onderzoek plaats en wordt zo nodig en zo mogelijk een biopt (klein studieweefsel) genomen. Ook worden afspraken gemaakt voor verdere screening van de patiënt (denk aan CT-scan, echo geleide punctie en PET-scan). Zo snel mogelijk na het eerste bezoek vinden alle onderzoeken plaats. Wanneer alle uitslagen bekend zijn, wordt de patiënt gezien en besproken door de Hoofd-halswerkgroep, waarbij van alle disciplines ten minste één specialist aanwezig is. De patiënt komt dus in een spreekkamer waar veel specialisten aanwezig zijn.

Op basis van de uitkomsten van deze bespreking wordt een voorlopig behandelplan opgesteld. Iedere patiënt met zijn behandelplan wordt via video-conferentie besproken met de specialisten van het UMCU. In verband hiermee is het gebruikelijk dat de patiënt ook een keer in Utrecht wordt gezien. Tijdens de videoconferentie wordt het definitieve behandelplan bepaald. Dit wordt vervolgens met de patiënt besproken.

Als de patiënt is geopereerd en de PA uitslag bekend is, vindt nogmaals de bespreking met Utrecht plaats. Het vervolgtraject wordt bepaald en vastgelegd en daarna met de patiënt besproken.

Waar bent u naar op zoek?