Werkwijze bij de Medische Psychologie

Intake

Na uw verwijzing krijgt u een intakegesprek bij de psycholoog. Hierin worden uw klachten besproken. Ook wordt besproken welke invloed deze hebben op uw dagelijks leven en wat uw vraag is voor de psycholoog. Het is prettig als er bij dit gesprek een naaste aanwezig is (bijvoorbeeld uw partner of een familielid).

Diagnostiek

De psycholoog bekijkt of een psychodiagnostisch onderzoek aanvullende informatie kan opleveren en besluit zonodig welke tests en vragenlijsten zullen worden afgenomen. U werkt onder leiding van één van de psychodiagnostisch werkers aan het onderzoek. De psychodiagnostisch werker maakt een verslag van de observaties en resultaten en bespreekt dit met de betrokken psycholoog. In een nagesprek worden de resultaten van het onderzoek aan u en eventueel uw meegekomen naaste toegelicht. Ook wordt besproken hoe nu verder te gaan. De uitkomsten worden gerapporteerd aan uw behandelend arts en – met uw goedvinden – aan uw huisarts.

Meer informatie: zie Onderzoeken

Behandeling

Op basis van het intakegesprek en eventuele diagnostiek maakt de psycholoog met u een behandelplan. Er zijn diverse mogelijkheden:

Psychologische ondersteuning

Psychotherapie

Medisch psychologische behandeling bij kinderen

Daarnaast zijn er specifieke psychologische behandelingen voor patiënten met een bepaalde diagnose, in een groep of individueel.

Meer informatie: zie Behandelingen

Geen behandeling op de afdeling Medische Psychologie

Soms kunt u na één gesprek al goed vooruit of blijkt psychologische behandeling voor u niet nodig of passend te zijn. Of er is juist meer uitgebreide of langdurige behandeling of begeleiding nodig. In dit laatste geval overlegt de psycholoog met u over verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener. Dit kan een eerstelijnspsycholoog, een maatschappelijk werker, een zelfstandig gevestigd psychotherapeut, of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (bijv. Mediant) zijn.

Waar bent u naar op zoek?