Wetenschapsbureau

Wetenschapsbureau

Om medisch wetenschappelijk onderzoek te faciliteren en ondersteunen heeft MST een eigen kennis- en expertisecentrum voor wetenschappelijk onderzoek: het wetenschapsbureau. Het wetenschapsbureau is onderdeel van Medical School Twente en is beschikbaar voor alle MST medewerkers die onderzoek (willen) doen, van verpleegkundigen tot medisch specialisten. Maar ook externe medewerkers die onderzoek (willen) doen in MST kunnen bij het wetenschapsbureau terecht voor vragen of ondersteuning.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Het wetenschapsbureau biedt ondersteuning op verschillende onderdelen:

Cursusaanbod MST

Elk half jaar worden er in MST verschillende lessen aangeboden op het gebied van: efficiënt zoeken en kritisch lezen van wetenschappelijke literatuur, epidemiologie, datamanagement, vertaling WMO/GCP naar praktijk, statistiek en computerpracticum SPSS. Deze lessen zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in medisch wetenschappelijk onderzoek, van verpleegkundigen tot medisch specialisten. Alle lessen kunnen los van elkaar gevolgd worden, bij de statistiek lessen geniet het echter de voorkeur om het gehele blok te volgen in verband met voorkennis die nodig is. Klik HIER voor een overzicht van de verschillende lessen. Klik HIER voor een overzicht van het rooster van het najaar 2023.

Daarnaast wordt er in het voor- en najaar in MST een GCP-cursus aangeboden. Deze cursus wordt verzorgd door de Tapas Group en bestaat uit een e-learning van 3 modules (inleiding geneesmiddelen ontwikkeling, wet & regelgeving, drug safety) en een training van 1 dag. De training wordt afgesloten met een digitaal GCP-examen (2 uur). Als het examen met succes is afgelegd ontvangt u het landelijk geaccepteerde GCP-certificaat.

Aanmelding

Medewerkers van MST kunnen zich aanmelden voor de lessen en/of de GCP cursus via het leerplein. Externen kunnen informatie opvragen en zich inschrijven via Miranda Kientz (m.kientz@mst.nl; tel 053-4872025).

Cursusaanbod online

Wil u uw kennis over wet- en regelgeving en procedures rondom klinisch onderzoek vergroten of opfrissen? Kijk dan eens naar de online cursus die (gratis) aangeboden wordt door het Paul Janssen Futurelab.

Voor inhoudelijke ondersteuning bij het opzetten, uitvoeren en analyseren van uw wetenschappelijk onderzoek kunt u voor advies terecht bij één van onze epidemiologen. Te denken valt hierbij aan vragen over de onderzoeksopzet, statistiek, dataverzameling en het ontwerpen van een onderzoeksprotocol.

Via Miranda Kientz (m.kientz@mst.nl; tel 053-4872025), kunt u een afspraak met hen maken.

Het wetenschapsbureau is betrokken bij de organisatorische, logistieke, administratieve, procedurele en wettelijke aspecten van studies (WMO-plichtig en niet WMO-plichtig), waaronder:

  • Ondersteuning bij het indienen van aanvragen
  • Verwerking van nieuwe aanvragen
  • Monitoring van de status van de studies en financiële afhandeling
  • Administratie rond de procedure van de lokale uitvoerbaarheid
  • Implementatie van trialprocedures
  • Implementatie van nieuwe wet- en regelgeving rondom klinisch wetenschappelijk onderzoek

Voor het indienen van een nieuwe studie in MST, het melden van de voortgang van lopende studies en het melden van de beëindiging van studies wordt verwezen naar de procedures beschreven onder ‘indienen en uitvoeren van onderzoek’.

Als onderdeel van ons kwaliteitssysteem worden alle vanuit MST geïnitieerde (WMO-plichtige) studies gemonitord door het wetenschapsbureau. Voor studies die vanuit een ander centrum geïnitieerd worden (en waarbij MST deelnemend centrum is) geldt dat het hoofdcentrum / de verrichter verantwoordelijk is voor het monitoren. Het doel van monitoring is te controleren of de rechten en het welzijn van de proefpersonen worden beschermd, of de gegevens uit het onderzoek die worden gerapporteerd juist en volledig verifieerbaar zijn in brondocumenten en of de uitvoering van het onderzoek in overeenstemming is met het protocol en relevante wettelijke vereisten.

De geldende procedure ten aanzien van het monitoren wordt beschreven onder ‘indienen en uitvoeren van onderzoek’.

Daarnaast vindt het wetenschapsbureau het belangrijk om kennisuitwisseling over onderzoek te stimuleren. Eens in de anderhalf jaar wordt daarom een wetenschapsdag georganiseerd voor specialisten, arts-onderzoekers, verpleegkundigen en paramedici uit het ziekenhuis. Tevens wordt jaarlijks een jaaroverzicht gepubliceerd van alle wetenschappelijke publicaties van MST medewerkers.

Medewerkers en contact

Het wetenschapsbureau bevindt zich op de G5, in de A vleugel. Klik hier voor een overzicht van de medewerkers en contactinformatie.

Waar bent u naar op zoek?