Polikliniek Bewegingsstoornissen

Op de polikliniek Bewegingsstoornissen bieden wij zorg aan mensen met de ziekte van Parkinson, parkinsonismen en andere bewegingsstoornissen als tremor, dystonie en de ziekte van Huntington. Omdat bij deze chronische ziekten op veel verschillende gebieden problemen kunnen ontstaan, is het belangrijk dat er gericht op uw klachten en ervaringen een passend behandelplan wordt opgesteld. Om deze reden werkt op onze polikliniek een groot aantal verschillende specialisten, paramedici (bijv. fysiotherapeuten) en verpleegkundigen intensief samen. Door dit multidisciplinaire team worden alle verschijnselen van uw ziekte in kaart gebracht en gericht behandeld.

Een multidisciplinaire aanpak

Op onze polikliniek wordt in kaart gebracht wat voor u de belangrijkste verschijnselen en beperkingen zijn. Dit gebeurt in eerste instantie door de neuroloog, arts-assistent of verpleegkundig specialist bewegingsstoornissen, samen met de gespecialiseerde Parkinsonverpleegkundige. Afhankelijk van uw symptomen zult u doorverwezen worden naar de andere leden van het multidisciplinaire team. De bevindingen worden daarna in ons team besproken. Zo kunnen we uw behandeling zo goed mogelijk afstemmen op uw individuele behoefte.

Het team

 • Neuroloog
  Op de polikliniek werkt de neuroloog nauw samen met de Parkinson-verpleegkundigen en één of meerdere arts-assistenten. Afhankelijk van uw symptomen zal beslist worden of verwijzing naar de andere leden van het multidisciplinaire team zinvol is. Ook indien andere disciplines ingeschakeld worden, blijft een neuroloog in het algemeen uw hoofdbehandelaar’.
 • Verpleegkundig specialist bewegingsstoornissen
  De verpleegkundig specialist kan u informatie geven over de ziekte van Parkinson. Verder kan zij uitleg geven over de medicatie, de werking en de bijwerkingen en samen met u een medicatieschema opstellen. Als u behoeft heeft aan meer informatie of lotgenotencontact, kan zij u doorverwijzen naar de patiëntenvereniging en u eventuele folders geven. Eén van de taken van een verpleegkundig specialist is eventuele zorgproblemen in kaart brengen en zo nodig door te verwijzen naar paramedische begeleiding (fysio-, logo-, en ergotherapie) of ondersteunende zorg (diëtiste of maatschappelijk werk).
 • Parkinsonverpleegkundige
  De Parkinsonverpleegkundige biedt een luisterend oor voor alle problemen die de ziekte met zich meebrengt. Wie Parkinson heeft, heeft immers niet alleen te maken met lichamelijke klachten. Er verandert veel voor de patiënt en zijn omgeving. Daarbij kan steun heel welkom zijn. Hopelijk kunnen wij een steuntje geven!
 • Neuropsycholoog
  Een neuropsycholoog doet onderzoek naar de samenhang tussen hersenen en gedrag. U wordt naar de klinisch neuropsycholoog verwezen wanneer het belangrijk is om in kaart te brengen of er sprake is van cognitieve problemen, en zo ja, op welk gebied deze liggen. Ook kan een verwijzing plaatsvinden wanneer er sprake is van ernstige problemen met het accepteren van de ziekte, of wanneer de ziekte tot problemen leidt in de relatie van u en uw partner. Verwijzing naar onze afdeling gebeurt altijd door een medisch specialist van de polikliniek.
 • Psychiater
  Door de neuroloog of de huisarts kunt u worden doorverwezen naar de psychiater. Een psychiater doet onderzoek naar het eventueel voorkomen van een depressie of naar uitingen van verwardheid (psychose). Een psychiatrisch onderzoek bij een patiënt met de ziekte van Parkinson duurt meestal 30 tot 45 minuten. Het gaat daarbij vooral om een gesprek waarbij achterhaald moet worden wat de belangrijkste problemen zijn.
 • Neurochirurg
  De neurochirurg is verantwoordelijk voor de implantatie van diepe hersenstimulatoren (DBS) bij onder andere mensen met de ziekte van Parkinson, tremor of dystonie.
 • Fysiotherapeut
  Fysiotherapeutisch onderzoek kan een onderdeel zijn van de behandeling. Het onderzoek bestaat uit een vraaggesprek en een aantal testen. De testen zijn o.a. gericht op lopen, balans, omdraaien in bed, en spierspanning (stijfheid).
 • Ergotherapeut
  De ergotherapeut helpt mensen zo zelfstandig mogelijk te functioneren wanneer ze problemen ondervinden in het dagelijks handelen. Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen problemen ondervinden bij hun dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut is gespecialiseerd in het oplossen van praktische problemen die zich bij bijvoorbeeld wonen, werken en het huishouden kunnen voordoen.
 • Logopedist
  De logopedist kan helpen als er problemen zijn met de taal, spreken, horen, eten en drinken. Dergelijke problemen kunnen in elk stadium van de ziekte van Parkinson ontstaan. Tijdens een onderzoek bepaalt de logopedist wat de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt zijn.
 • Revalidatiearts
  Mensen met de ziekte van Parkinson die op diverse terreinen van hun functioneren problemen ondervinden, kunnen verwezen worden naar het Parkinson behandelteam van revalidatiecentrum Roessingh. Het Parkinson behandelprogramma heeft als doel om binnen de mogelijkheden van het ziektebeeld zo optimaal mogelijk te functioneren in dagelijkse activiteiten, werk, hobby of sport.
Waar bent u naar op zoek?