Publicatie sterftecijfers 2018

Inleiding

Ieder jaar maken de Nederlandse ziekenhuizen hun sterftecijfers openbaar. Omdat ziekenhuizen van elkaar verschillen als het gaat om het type patiënten dat wordt opgenomen worden deze sterftecijfers gecorrigeerd voor bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, de ernst van de ziekte waarvoor patiënt is opgenomen (de zogenaamde hoofddiagnose), aanvullende aandoeningen van de patiënt (de zogenaamde nevendiagnosen), waardoor de cijfers beter vergelijkbaar zijn.

Na afloop van iedere opname worden voor iedere patiënt al die gegevens geregistreerd. Dit leidt voor iedere patiënt tot een zogenaamde verwachte sterftekans. Al deze sterftekansen van alle patiënten samen leiden tot een verwacht sterftecijfer per ziekenhuis.

Dit verwachte sterftecijfer wordt vergeleken met het aantal patiënten dat daadwerkelijk in het ziekenhuis in dat jaar is overleden. Deze verhouding noemt men de Hospital Standardized Mortality Ratio, oftewel de HSMR. De HSMR geeft aan of het aantal daadwerkelijk overleden patiënten in een ziekenhuis hoger of lager is dan mag worden verwacht.

Bij het HSMR cijfer wordt altijd de betrouwbaarheid van het getal bepaald. Deze betrouwbaarheidsinterval geeft de boven- en ondergrens van het HSMR cijfer aan en zegt in hoeverre de uitkomst op toeval berust of niet. Liggen de beide cijfers onder de 100, dan is de sterfte in een ziekenhuis statistisch bewezen (significant) onder het landelijk gemiddelde. Er zijn dan minder patiënten overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. Liggen deze twee cijfers beide boven de 100, dan is de sterfte in een ziekenhuis bovengemiddeld. Ligt een van de cijfers van het betrouwbaarheidsinterval onder de 100 en de ander erboven, dan wijkt het sterftecijfer niet bewezen af van het landelijk gemiddelde.

HSMR 2018 van MST

De HSMR voor MST in 2018 is 110 met een betrouwbaarheidsinterval van 102- 118. Dat betekent dat de HSMR van MST voor 2018 significant hoger is dan het landelijk gemiddelde.

Wat zegt de HSMR?

Als een ziekenhuis een statistisch significant hoge HSMR heeft, kan dit duiden op tekortkomingen in de kwaliteit van de zorg, maar er kunnen ook andere oorzaken zijn voor de verhoogde HSMR, bijvoorbeeld een afwijkende registratie of mogelijk is er in het ziekenhuis sprake van bijzondere patiëntkenmerken waar de HSMR onvoldoende voor kan corrigeren.
Door binnen het ziekenhuis dossieronderzoek uit te voeren bij overleden patiënten kan waardevolle informatie verkregen worden om mogelijke tekortkomingen in de patiëntenzorg op te sporen.

Wat doet MST met gegevens over sterfte?

Binnen MST is een multidisciplinaire commissie ingesteld die voortdurend dossiers van overleden patiënten systematisch onderzoekt om lering te trekken uit wat er gebeurd is. Op basis daarvan worden maatregelen genomen om zorggelateerde schade op te sporen, trends te signaleren en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Iedere casus wordt volgens een vast format beoordeeld en er volgt een terugkoppeling naar de betreffende vakgroep. Eventuele verbetermaatregelen worden gezamenlijk vastgesteld en de voortgang hierop wordt bewaakt.

Meer informatie?

De Consumentenbond heeft een leeswijzer ontwikkeld die het voor consumenten makkelijker maakt om de sterftecijfers goed te kunnen interpreteren.

Begin met typen om te zoeken..

Zoeken
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Pagina