Ontslag

Als er medisch gezien geen reden meer is om langer in Medisch Spectrum Twente te blijven, wordt u ontslagen uit ons ziekenhuis.

Hulp na ontslag
Om de overgang van het ziekenhuis naar huis of een andere instelling zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen, is het verstandig om al tijdig na te denken over eventuele nazorg. U kunt tijdens uw opname al met uw familie en / of vrienden bespreken of zij u, indien nodig, na uw ontslag thuis kunnen helpen.

Voorbereiding op ontslag
In MST werken wij vanaf de dag van uw opname al toe naar het ontslag. De verwachte ontslagdatum wordt in het kader van ontslaggericht werken al bepaald. De procedure voor ontslag uit het ziekenhuis is voor iedereen verschillend, daarom bereiden wij u op de afdeling voor op uw vertrek.

De afdelingsverpleegkundige bespreekt vervolgens met u of u na het ontslag uit het ziekenhuis zorg nodig heeft, zoals thuiszorg of (tijdelijke) opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Samen beslist u of er zorg aangevraagd moet worden.

MST Transferpunt: bijzondere maatregelen voor zorg na ziekenhuisopname
Het kan zijn dat er speciale maatregelen genomen moeten worden voor uw ontslag. Daarvoor heeft Medisch Spectrum Twente een Transferpunt. Daar werken transferbemiddelaars die de verpleging helpen met het regelen van nazorg. U krijgt met het Transferpunt te maken als u nazorg nodig heeft, zoals thuiszorg, Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ, tijdelijke opname in een verpleeghuis), terminale zorg of opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.

MST Transferpunt en externe zorgaanbieders
Er wordt altijd naar gestreefd om u terug naar huis te laten gaan na uw ziekenhuisopname. MST werkt ook nauw samen met thuiszorgorganisaties en verpleeg- en verzorgingshuizen en gemeenten in de regio. Daardoor is de overgang van ziekenhuis naar huis of naar een andere instelling goed geregeld en kan de meest passende zorg geboden worden. Het Transferpunt heeft een coördinerende en bemiddelende rol in uw behoefte aan nazorg en ondersteunt u en de afdeling waar u patiënt bent om de zorg zo snel mogelijk te regelen.


Belangrijk om te weten bij het aanvragen van nazorg Zorg voor elkaar (oftewel: gebruikelijke zorg)
De wet gaat ervan uit dat huisgenoten voor elkaar zorgen. Dit wordt ‘gebruikelijke zorg’ genoemd. Volgens de huidige wet- en regelgeving worden gezonde partners geacht u te ondersteunen bij persoonlijke en huishoudelijke verzorging wanneer u korter dan drie maanden zorg nodig heeft. Volwassen thuiswonende kinderen worden geacht hun zieke ouder te ondersteunen op het gebied van huishoudelijke hulp. Bij deze gebruikelijke zorg komt u niet in aanmerking voor gefinancierde zorg.

PGB (Persoonsgebonden Budget)
Koopt u zorg in via een PGB? Hierin kan MST Transferpunt u adviseren, maar niet bemiddelen.

Woonprobleem
Als u vóór opname in het ziekenhuis problemen heeft met betrekking tot uw woonsituatie, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het oplossen hiervan. Bij uw gemeente kunt u om ondersteuning vragen.

Lees verder voor meer informatie over wat u zelf regelt en wat MST voor u regelt bij ontslag.