Gezinsgerichte Zorg in VKC

Het kind is onlosmakelijk verbonden met het gezin, daarom zorgen we in VKC dat kind en moeder bij opname van een van hen zoveel mogelijk samen zijn. We ondersteunen de ouders/verzorgers in de begeleiding en betrokkenheid bij de zorg voor het kind zodat de regie over de zorgverlening samen met het gezin gevoerd wordt waarbij de professional een belangrijke meerwaarde is.

Gezinsgerichte zorg is zorg waarbij het gezin centraal staat, zorg die veilig en kwalitatief van goed niveau is, zorg die de fysieke en de psychosociale noden van de barende, haar familie en de pasgeborene erkent, de zorg op deze noden focust en er aan aanpast. De zorg gaat uit van samenwerking tussen patiënten, familie en zorgprofessionals.

Gezinsgerichte zorg is een uitgangspunt, een visie die aangeboden wordt aan een gezin, maar geen verplichting is. De keuze ligt bij de ouders. Het is van belang goede informatie aan ouders te verschaffen. Er wordt getracht zoveel mogelijk de wensen van ouders in acht te nemen, bij afwijkingen van keuzes volgt er duidelijk overleg met ouders.

Kernconcepten van gezinsgerichte zorg zijn:

  • Veiligheid: Zorgprofessionals dragen zorg voor het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) lichamelijke en/of psychische schade aan de patiënt, die kan ontstaan door het niet volgens professionele standaard handelen van zorgprofessionals en/of door tekortkomingen van het zorgsysteem.
  • Kwaliteit: Zorgprofessionals leveren de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg. Zij vragen zich steeds af: bied ik de juiste zorg, bied ik de zorg op de juiste manier en ben ik bevoegd én bekwaam om deze zorg te bieden?
  • Respect: Zorgprofessionals houden rekening met de gezichtspunten en de keuzes van de patiënt en gezin. Waarden en normen, religie en culturele achtergrond van de patiënt en zijn gezin worden meegenomen in de (planning van) zorg.
  • Openheid: Zorgprofessionals communiceren op begrijpelijke wijze met de patiënt en zijn gezin en geven volledige informatie op zodanige wijze dat effectieve deelname in het besluitvormingsproces is gewaarborgd. Patiënt en gezin worden aangemoedigd en ondersteund bij deelname aan zorgverlening (beleids) ontwikkelingen in de zorg, implementatie en evaluatie van ontwikkelingen, ontwikkelen van zorgvoorzieningen en professionele scholing.
  • Gastvrijheid: Zorgprofessionals in het Vrouw Kind Centrum fungeren als gastheer. Patiënt en gezin voelen zich welkom en worden menselijk benaderd. Daarbij worden de eigen verantwoordelijkheid en de keuzevrijheid van patiënt en gezin gerespecteerd.
Waar bent u naar op zoek?