Rechten van het kind

Rechten 
In de gezondheidszorg heeft elke patiënt rechten en plichten. Deze zijn onder andere vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De wet onderscheidt drie leeftijdsgroepen: kinderen tot twaalf jaar, kinderen van twaalf tot zestien jaar en jongeren vanaf zestien jaar. Voor iedere groep gelden aparte regels.

Recht op informatie en toestemming
Elke patiënt heeft recht op duidelijke informatie over:

  • de ziekte of aandoening en de gevolgen daarvan
  • de mogelijke onderzoeken en behandelingen
  • de bijwerkingen en risico’s van het onderzoek of de behandeling
  • eventuele andere behandelingsmogelijkheden

De arts zal met u bespreken welke onderzoeken en behandelingen hij voor uw kind noodzakelijk vindt. Als de informatie niet duidelijk is, vraag dan om nadere uitleg. U moet als ouder immers toestemming geven. Of alleen u of ook uw kind toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van uw kind:

  • voor kinderen jonger dan twaalf jaar geldt dat alleen de ouders toestemming moeten geven voor behandeling
  • voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar geldt dat zowel de ouders als het kind toestemming moeten geven voor behandeling. Als uw kind een andere mening heeft dan u, dan geeft (na intensief overleg) de mening van uw kind de doorslag
  • jongeren ouder dan 16 jaar beslissen zelf over hun behandeling. Wilt u nog meer weten over het geven van toestemming? Kijk dan op de website   http://www.jadokterneedokter.nl/

Recht op privacy
Als patiënt heeft uw kind recht op privacy. Iedereen die bij de behandeling van uw kind betrokken is, moet de privacy van uw kind zoveel mogelijk respecteren en zorgvuldig omgaan met gegevens. Alle ziekenhuismedewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Uitslagen van onderzoeken en patiëntgerichte informatie worden uitsluitend aan de ouders verstrekt. Meer informatie over privacy vindt u in het privacyreglement van Medisch Spectrum Twente. Dit reglement is in te zien bij het Patiënten Service Centrum, route C02.

Inzage in het dossier
Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen jonger dan 12 jaar hebben recht op inzage in het medisch dossier. Als kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar zijn, is ook hun toestemming vereist, terwijl kinderen die 16 jaar of ouder zijn geheel zelf beslissen over toestemming geven voor inzage van hun medisch dossier. Wilt u het medisch dossier inzien, dan kunt u dit vragen aan de arts of een verzoek indienen bij de medische administratie. De verpleegkundigen schrijven hun bevindingen in een elektronisch patiëntendossier. U kunt de verpleegkundige vragen dit in te zien.

Plichten als patiënt
Naast rechten heeft de patiënt ook een aantal plichten. Zo bent u verplicht de hulpverlener duidelijk en volledig te informeren. Doet u dit niet, dan kan de hulpverlener geen goede diagnose stellen en adequate behandeling geven. Daarnaast dient u binnen redelijke grenzen de adviezen van de behandelaar op te volgen. Ook bent u verplicht de behandeling of het onderzoek te betalen.

Afhankelijk van de afspraken die hierover zijn gemaakt, worden de kosten van het ziekenhuis en de specialisten rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar dan wel rechtstreeks aan uzelf in rekening gebracht. Voor een overzicht van uw rechten en plichten en hetgeen deze wetten voor u als patiënt of direct betrokkene inhouden, verwijzen we naar de folder ‘Rechten, plichten en klachten’. Deze folder is te verkrijgen bij de Centrale Balie en het Patiënten Service Centrum, route C02.

Klachten
Medewerkers zijn ervoor om u, tijdens uw bezoek of verblijf in ons ziekenhuis, een zo goed mogelijke behandeling en zorg te bieden. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling, verzorging, organisatie of bejegening door medewerkers. In zo’n geval kunt u de situatie het best zo snel mogelijk bespreken met degene die u daarvoor verantwoordelijk acht. Als een gesprek met de betreffende persoon niet tot een oplossing leidt, kunt u een beroep doen op onze klachtenregeling. Meer informatie over de klachtenregeling vindt u in de folder ‘Rechten, plichten en klachten’, te verkrijgen bij de Centrale Balie en bij de medewerkers Patiënten Service Centrum. In ons Patiënten Service Centrum geven we u ook graag informatie over de verschillende mogelijkheden om uw onvrede te uiten.

In ons ziekenhuis zijn klachtenfunctionarissen werkzaam. Zij hebben als taak het geven van informatie en advies alsmede, indien gewenst, het bemiddelen in klachten. Het doel is de behandelings- en vertrouwensrelatie tussen patiënt en hulpverlener te herstellen, waarbij het vinden van een bevredigende oplossing centraal staat, zonder in de schuldvraag te treden.

De Klachtenbemiddeling is dagelijks op werktijden bereikbaar op telefoonnummer (053) 487 35 44. De klachtenfunctionarissen zelf kunt u bereiken via het centrale telefoonnummer (053) 4 87 20 00 (Enschede) of (0541) 57 40 00 (Oldenzaal), op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagmiddag is er een klachtenfunctionaris bereikbaar van 14.00 tot 15.00 uur. De mogelijkheid bestaat ook om een klachtenformulier in te vullen op onze website. De klachtenfunctionaris zal vervolgens, als uw klacht hiertoe aanleiding geeft, contact met u opnemen. Mocht het contact met de klachtenfunctionaris niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u overwegen een formele klacht in te dienen bij de Klachtencommissie.

De Klachtencommissie
De Klachtencommissie is ingesteld door de Raad van Bestuur van ons ziekenhuis. De Commissie neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. Meer informatie over de klachtenregeling vindt u in de folder ‘Rechten, plichten en klachten’, te verkrijgen bij de Centrale Balie en bij de medewerkers Patiënten Service Centrum.

De Cliëntenraad
De Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur / Medisch Spectrum Twente gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die de cliënten van Medisch Spectrum Twente raken. De Cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Nadere informatie over de Cliëntenraad kunt u vinden op de website van Medisch Spectrum Twente.

Patiëntenorganisaties en Patiënten Service Centrum
Voor allerlei ziekten bestaan tegenwoordig patiëntenorganisaties en ouderverenigingen. De leden daarvan steunen elkaar en geven goede adviezen. U kunt zich hier nader over laten informeren door de verpleegkundige op de afdeling of één van de medewerkers Patiënten Service Centrum van ons ziekenhuis.

In ons Patiënten Service Centrum zijn folders beschikbaar en bestaat de mogelijkheid om via internet aanvullende informatie te krijgen. Ons centrum is er voor iedereen en is te vinden in de Centrale Hal. U bent van harte welkom. Telefoon (053) 4 87 20 45.

Tenslotte 
Samen met uw kind heeft u recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts en verpleegkundige dan om nadere uitleg. Het is ook mogelijk om via internet aanvullende informatie te verkrijgen bij Kind en Ziekenhuis, Korte Kalkhaven 9, 3311 JM Dordrecht, telefoon (078) 614 63 61

Klik hier om naar de website van Kind en Ziekenhuis te gaan, dit is een bekende landelijke vereniging die het welzijn van kinderen voor, tijdens en na ziekenhuisopname wil bevorderen en die belangen van ouders hoog in het vaandel heeft staan.

Waar bent u naar op zoek?