Wetenschappelijk onderzoek

Artsen en onderzoekers proberen de behandeling van kanker voortdurend te verbeteren. Daarvoor is onderzoek nodig naar de werking en resultaten van een mogelijk nieuwe behandeling bij patiënten. Voorbeelden zijn onderzoek naar nieuwe medicijnen en nieuwe manieren van opereren en bestralen. Uw specialist kan u vragen om deel te nemen aan een onderzoek.

U beslist zelf of u meedoet aan een wetenschappelijk onderzoek. Deelname is geheel vrijwillig. Indien u besluit om niet deel te nemen, hoeft u verder niets te doen. Indien u wel deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek, kunt u zich ten alle tijde terugtrekken uit de studie, zonder dat dit gevolgen heeft voor uw verdere behandeling. Deelname aan onderzoeken is belangrijk om de diagnose en behandeling van borstkanker in de toekomst te kunnen verbeteren.

Alle wetenschappelijke onderzoeken die binnen het MST worden uitgevoerd zijn vooraf getoetst door de Medisch Etische Toetsingscommissie van het Medisch Spectrum Twente en akkoord bevonden door de Raad van Bestuur van het MST.

Dit zijn de onderzoeken waaraan u kunt deelnemen:

Een overzicht van onderzoeken waar u aan kunt deelnemen is ook te vinden via www.onderzoekbijkanker.nl.

LORD studie

In de LORD studie wordt onderzocht of de behandeling achterwege gelaten kan worden van een deel van de afwijkingen die Ductaal Carcinoma In Situ (DCIS) worden genoemd. LORD staat voor ‘Laag Risico DCIS’.

Er is heel lang gedacht dat DCIS een voorstadium is dat uitgroeit tot invasieve borstkanker. Sinds een aantal jaar is hier twijfel over, omdat gebleken is dat veel DCIS altijd DCIS blijft en dus geen kanker wordt. Maar alle DCIS wordt wel behandeld alsOF het kanker is. Dit betekent dus dat veel vrouwen een onnodige behandeling krijgen die wel gevolgen heeft voor de rest van hun leven.

Patiënten die in aanmerking komen voor en instemmen met deelname worden geloot voor de standaardbehandeling (operatie al dan niet gevolgd door bestraling) of voor regelmatige controle alleen. Na de standaardbehandeling volgen elk jaar foto’s van de borst (mammografie) tot 10 jaar na de behandeling. Vrouwen die geloot zijn voor regelmatige controle worden elk jaar opgeroepen voor een mammografie gedurende 10 jaar.

Lowmag studie

Onderzoek naar een compleet magnetische en stralingsvrije schildwachtklier procedure bij patiënten met borstkanker. De Lowmag studie betreft een onderzoek naar een nieuwe operatietechniek voor patiënten met borstkanker die binnenkort een operatie en schildwachtklierprocedure ondergaan. Er wordt onderzocht of een nieuwe stralingsvrije methode even effectief is in het lokaliseren van de schildwachtklieren.

Toelichting

Bij deelnemende patiënten wordt 6 dagen voor de operatie met behulp van een echoapparaat een kleine hoeveelheid magnetische stof (vloeibaar ijzer) geïnjecteerd in de afwijking. Net als bij de reguliere schildwachtprocedure met radioactiviteit zal een deel van deze magnetische stof verplaatsen naar de eerste lymfeklier; de schildwachtklier. Tijdens de operatie zal met een magnetometer (de Sentimag) worden gemeten waar de ijzerdeeltjes zich in de oksel bevinden. Op deze plek zal de snede worden gemaakt en kan de schildwachtklier gelokaliseerd worden. De klier wordt na de operatie naar de afdeling radiologie gebracht voor een MRI scan. Deze scan zal ons informatie geven over de verdeling van het ijzer in de klier, in combinatie met de aanwezigheid van eventuele tumorcellen.
Na de MRI zal de klier voor regulier onderzoek naar de patholoog worden gebracht.

Voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek

U kunt deelnemen aan dit onderzoek, als u binnenkort een borstoperatie in combinatie met een schildwachtklierprocedure ondergaat.

U komt niet in aanmerking voor deelname als:

  • U een intolerantie heeft voor ijzer partikels.
  • U in de afgelopen 5 jaar een chemotherapie behandeling heeft ondergaan.
  • U een pacemaker of ander ijzerhoudend implantaat in uw borstregio heeft.

Voor een uitgebreide informatiebrief over de Lowmag studie kunt u terecht bij uw chirurg, de verpleegkundig specialist en de mammacare verpleegkundige op de poli.

SUBITO studie

Deze studie onderzoekt een nieuwe behandeling voor patienten met een bepaald type borstkanker (BRCA1-like) met als doel de genezingskans te verhogen.
De studie onderzoekt of een behandeling met chemotherapie gevolgd door 2 kuren met een hoge dosis chemotherapie en het terugplaatsen van eigen stamcellen effectiever is dan een behandeling met chemotherapie gevolgd door een behandeling met het middel olaparib.

Deelnemers van de studie moeten een stadium III borstkanker hebben met speciale tumorkenmerken (BRCA1-like). Deze patienten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken.

  • Groep 1: deelnemende patiënten krijgen een behandeling met chemotherapie, gevolgd door een behandeling met het middel olaparib (tabletten, 2 x per dag gedurende 1 jaar).
  • Groep 2: deelnemende patiënten krijgen chemotherapie, gevolgd door 2 kuren met een hoge dosis chemotherapie. Na deze behandeling worden lichaamseigen bloedcellen teruggeplaatst.

Naast deze behandelingen volgt in beide groepen voor of na de chemotherapie een operatie, mogelijk bestraling en als nodig ook hormonale therapie.

Test Breast

Bij vrouwen met een familiaire of genetisch verhoogd risico op borstkanker wordt gekeken of met behulp van biomarkers in het serum (d.m.v. bloedafname) borstkanker in een vroeg stadium kan worden opgespoord. Als u in aanmerking komt voor deelname en hiermee instemt, wordt jaarlijks tijdens de controle in het ziekenhuis bloed afgenomen en wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen.

SHOUT

Implementatie en evaluatie van gezamenlijke besluitvorming, ondersteund door uitkomstinformatie, ten aanzien va de inrichting van de nacontrole bij borstkanker.

Uitkomsten van zorg en ervaringen van andere patiënten in een vergelijkbare situatie kunnen patiënten helpen bij het maken van een beslissing. Welke behandeling is het meest effectief? Hoe is het welbevinden en wat zijn de gevolgen voor het dagelijks leven? In dit onderzoek wordt nagegaan of door het aanbieden van deze informatie: een patiënt beter in staat is om mee te beslissen over zijn eigen zorg, dit leidt tot meer tevreden patiënten en invloed heeft op zorgkeuzes.

Doel van dit onderzoek is nagaan hoe u als patiënt de informatievoorziening en begeleiding rondom keuzes voor de inrichting van de nacontrole bij borstkanker heeft ervaren en welke invloed dit heeft op uw welbevinden. Deelname bestaat uit het invullen van vragenlijsten en eventueel een audio opname van het gesprek over de invulling van de nacontrole. Dit vindt dan plaats tijdens de jaarcontrole in het ziekenhuis.

MINIMAX

Vrouwen bij wie borstkanker met uitzaaiingen in de okselklieren is gevonden en die behandeld gaan worden met systemische therapie (chemotherapie en eventueel doelgerichte therapie). Het doel van het onderzoek is tweeledig:

  1. vaststellen hoe veilig de verschillende manieren van okselstagering en –behandeling zijn;
  2. wat de invloed is van deze gekozen behandeling op uw kwaliteit van leven.

Als u in aanmerking komt voor deelname en hiermee instemt worden er gegevens uit uw medisch dossier gehaald en wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen omtrent uw kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling.

TOP1

In dit onderzoek wordt gekeken wat het effect is van het achterwege laten van bestraling bij oudere vrouwen met een vroeg stadium borstkanker die een borstsparende operatie hebben ondergaan. De standaard behandeling na een borstsparende operatie is bestraling. Echter, uit onderzoek is gebleken dat de winst van deze standaard bestraling bij ouderen zeer beperkt blijkt te zijn. Daarbij zorgt bestraling voor een hoge belasting van de patiënt (u moet bijv. meerdere keren naar het ziekenhuis komen voor behandeling) en hebben patiënten meer kans op bijwerkingen.

PAMMOTH

Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken of een nieuwe beeldvormingstechniek, die we PAMMOTH noemen, gebruikt kan worden voor de detectie en diagnostiek van borstkanker. De PAMMOTH techniek maakt gebruik van fotoakoestiek en echografie, en werkt met licht en geluidsgolven. Voordat deze nieuwe techniek op grote schaal kan worden toegepast is onderzoek nodig naar de mogelijkheden van deze techniek voor het opsporen van borstkanker.

Als u in aanmerking komt voor deelname en hiermee instemt vindt de PAMMOTH meting plaats tijdens uw bezoek aan de mammapoli. Vervolgens moet de PAMMOTH meting worden vergeleken met een MRI scan. Mogelijk krijgt u deze al binnen het standaard traject, anders wordt u gevraagd deze ten behoeve van het onderzoek te laten maken.

Waar bent u naar op zoek?