DBC en factuur

Zorgkosten Geestelijke gezondheidszorg 2023

Wordt u in 2023 behandeld in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)?

Dan krijgt u te maken met een nieuwe bekostiging ggz, het zorgprestatiemodel.

Wat is bekostiging?
De bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe uw zorgverlener die in rekening moet brengen.

De bekostiging gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

De zorg die u krijgt verandert niet. U kunt wel de rekening makkelijker controleren. U kunt precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand.

Heeft u vragen over de nieuwe bekostiging?
U kunt het beste in het geval van vragen contact opnemen met uw verzekeraar.

DBC en facturatie

Ziekenhuizen registreren de diagnose, behandeling en kosten in een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Deze DBC’s staan voor alle mogelijke diagnoses, behandelingen en de kosten daarvan. Er zijn ruim 4.500 DBC’s.

In deze animatiefilm legt de NZa uit hoe DBC’s in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen en hoe wordt dat uiteindelijk een rekening?

In onderstaand overzicht staan de veelgestelde vragen rondom de DBC’s, facturatie, zorgverzekering en andere zaken rondom zorgkosten.

DBC-zorgproduct vragen


Over uw factuur

 • Wat registreren artsen en hoe wordt dat uiteindelijk een rekening?
  • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In een animatiefilm legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen en hoe wordt dat uiteindelijk een rekening?

 • Wat kost mijn behandeling?
  • De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van de behandeling helder. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in het ziekenhuis nodig en soms moet u ook onderzocht worden. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Medisch Spectrum Twente. De prijzen van de meeste ziekenhuisbehandelingen zijn tot stand gekomen door onderhandelingen tussen uw zorgverzekeraar en Medisch Spectrum Twente.

 • Wanneer ontvangt u een factuur thuis?
  • Er zijn diverse redenen waarom u de factuur thuis gestuurd kunt krijgen:

   • U heeft niet voldaan aan de legitimatieplicht
   • U bent niet verzekerd, of uw verzekeringsgegeven zijn onjuist of niet bekend bij Medisch Spectrum Twente.
   • De behandeling valt niet onder dekking van de basisverzekering,
   • U moet een eigen bijdrage betalen voor de behandeling,
   • U bent poliklinisch bevallen,
   • Uw zorgverzekeraar heeft voor uw behandeling geen contract afgesloten met Medisch Spectrum Twente,
   • Afhankelijk van uw polis ontvangt u mogelijk wel een vergoeding uit uw aanvullende verzekering. U dient de factuur daartoe zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar.
 • Wanneer komt de rekening?
  • Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van uw behandeling verzekerd was. Uw behandeling start bij het eerste bezoek aan de polikliniek. Het administratief sluiten van een behandeling gebeurt na maximaal 4 maanden. Dat hoeft niet te betekenen dat uw behandeling dan is afgerond. Het betekent wel dat bij het vervolg van de behandeling uw zorgverzekeraar uw eigen risico opnieuw bij u in rekening brengt. Nadat het traject is gesloten, zullen wij dit in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar (of uzelf, afhankelijk van uw verzekering).

 • Waarom ontvang ik een nota van fysiotherapie thuis?
  • Als u fysiotherapie krijgt tijdens een (dag-)opname in het Medisch Spectrum Twente dan is dit altijd op verzoek van uw behandelend arts. De kosten voor de therapie worden volledig vergoed.

   Als u na uw ontslag uit het ziekenhuis ook nog onze fysiotherapeuten bezoekt dan brengen wij dit in rekening. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt hangt af van uw zorgpolis. Uw zorgverzekeraar kan u daar over informeren.

   Als uw zorgverzekeraar geen contract met Medisch Spectrum Twente heeft voor fysiotherapie, zenden wij de nota rechtstreeks aan u. U kunt deze dan indienen bij uw zorgverzekeraar.

 • Waar kan ik mijn zorgnota of declaratieoverzicht zien?
  • U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar bekijken via de persoonlijk digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. In de zorgnota staat:

   • De naam van het ziekenhuis,
   • Het specialisme,
   • De consumentenomschrijving van de DBC’s,
   • De kosten,
   • De begin- en einddatum van een DBC,
   • De zorgactiviteiten.

   Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling één of meerdere DBC’s, afhankelijk van de duur van uw behandeling. De declaratie wordt naar de zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar controleert de declaratie van het ziekenhuis en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in de digitale omgeving staan. Heeft u nog geen persoonlijke online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.

 • U bezoekt het ziekenhuis in 2019 en betaalt het eigen risico van 2018. Hoe kan dat?
 • Meer weten?
  • Neem contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan u vertellen of uw behandeling wordt vergoed, wat uw polisvoorwaarden zijn en hoe uw zorgnota is opgebouwd.

 • Ik begrijp de factuur niet. Kunt u de factuur verder toelichten?
 • Hoe zit het met de factuur m.b.t. trombosemetingen?
  • Een aantal patiënten van MST heeft een factuur ontvangen of ontvangt nog een factuur van de zorgverzekeraar met betrekking tot trombosemetingen. Deze factuur betreft een naheffing van trombosedienst. Het eigen risico voor het jaar 2016 dat nog niet is opgebruikt wordt aan u gefactureerd omdat u onder behandeling bent of was bij de trombosedienst.

   Lees er hier meer over.

 • Hoe vindt facturatie plaats bij bijzondere tandheelkunde?
  • De kosten van de behandeling in het Centrum Bijzondere tandheelkunde worden berekend op basis van een door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld uurtarief. Dit tarief is exclusief de kosten van röntgenfoto’s, tandtechnische kosten en de kosten van de anesthesioloog. Overeenkomstig de door de zorgverzekeraar verleende machtiging declareert MST de kosten van uw behandeling. Het door de zorgverzekeraar te vergoeden deel wordt door MST aan de zorgverzekeraar in rekening gebracht.
   Eigen risico en eigen bijdrage
   In de meeste gevallen draagt u zelf bij in de behandelkosten. De door u zelf te betalen kosten kunnen zijn gebaseerd op het eigen risico van uw (basis-)zorgverzekering, op de voor uw behandeling vastgestelde eigen bijdrage, of op beide.
   Eigen risico
   Bijzondere Tandheelkunde is een voorziening uit de basisverzekering. Dat betekent dat deze kosten meetellen in het eigen risico van uw basisverzekering. Voor de meeste verzekeringen is dat in 2019 € 385,00 per jaar. Heeft u in het jaar dat u in het CBT behandeld wordt uw eigen risico nog niet (volledig) ‘aangesproken’, dan moet u er rekening mee houden dat uw zorgverzekeraar u het betreffende bedrag in rekening zal brengen.
   Eigen bijdrage
   In de meeste gevallen moet u voor uw tandheelkundige behandeling in het CBT een eigen bijdrage betalen. Wij proberen de hoogte van deze eigen bijdrage vooraf zo goed mogelijk in te schatten. Mogelijk heeft u op basis van een aanvullende verzekering voor tandarts-kosten recht op (gedeeltelijke) vergoeding van de eigen bijdrage. Daarvoor moet u de rekening van de eigen bijdrage bij uw zorgverzekeraar indienen.
   Geen kosten voor kinderen onder de 18 jaar
   Voor kinderen onder de 18 jaar is geen eigen risico van toepassing. Ook wordt er voor de tandheelkundige behandeling van kinderen geen eigen bijdrage berekend.
   Voor alle duidelijkheid:
   Indien u behandeld wordt in het CBT en ouder bent dan 18 jaar
   •    brengt de zorgverzekeraar u het eigen risico in rekening;
   •    brengt MST u de eigen bijdrage in rekening.
   U kunt dus twee rekeningen krijgen, en deze rekeningen hoeven niet op hetzelfde moment bij u aan te komen.
 • Het bedrag dat ik moet betalen is hoog in verhouding met de tijd die ik bij de arts op consult ben geweest. Hoe komt dat?
  • DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC-zorgproduct is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle. De factuur wordt opgesteld op basis van de vergoedingen die voor DBC-zorproducten zijn vastgesteld. Er wordt niet gekeken hoeveel zorg je precies hebt gehad, maar hoeveel zorg gemiddeld bij zo’n geval gegeven wordt. Voor een DBC-zorgproduct geldt dus een vast bedrag. Ook wordt er niet gekeken naar tijdseenheden. Het maakt voor de uiteindelijke factuur dus niet uit of u 10 minuten of een half uur binnen bent geweest.

 • De datum die op de factuur staat klopt niet. Ik ben toen niet in het ziekenhuis geweest. Hoe kan dat?
  • Het kan zijn dat de datum op de factuur niet overeenkomt met de dag dat u in het ziekenhuis bent geweest. Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) worden automatisch afgesloten en bij vervolgtrajecten weer automatisch geopend. De datum die op de factuur staat is de openingsdatum van de DBC. Het is ook mogelijk dat de datum op de factuur de datum is van een eerste onderzoek en u pas later bij de medisch specialist bent geweest. Voor vragen over DBC’s kunt u de andere veelgestelde vragen en antwoorden bekijken.


Prijzen

 • Wat kost mijn behandeling?
  • De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van de behandeling helder. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in het ziekenhuis nodig en soms moet u ook onderzocht worden.

   In sommige gevallen kan een prijsindicatie worden gegeven, als de medisch specialist al een diagnose heeft gesteld.

   Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Medisch Spectrum Twente via telefoonnummer: 053-4872212. De prijzen van de meeste ziekenhuisbehandelingen zijn tot stand gekomen door onderhandelingen tussen uw zorgverzekeraar en Medisch Spectrum Twente.

 • Hoe komen prijzen van ziekenhuisbehandelingen tot stand?
  • Ziekenhuizen gebruiken Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose en behandeling bij uw zorgvraag horen. Er zijn ruim 4.500 DBC’s met elk een eigen prijs. Uw totale behandeling (van het eerste consult bij de medisch specialist tot en met de laatste controle) kan uit meerdere DBC’s bestaan. Afhankelijk van de soort behandeling die u ondergaat (poliklinisch, dagbehandeling, opname en/of operatie), kan de prijs verschillen. Ook aanvullend onderzoek kan van invloed zijn op de prijs. Voor de animatiefilm over het betalen van ziekenhuiszorg klik hier.


Spoedeisende hulp of huisartsenpost

 • Is uw situatie niet levensbedreigend?
  • Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of de huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis, hierover dient u wel het eigen risico te betalen. Gaat u toch voor een niet levensbedreigende situatie naar de spoedeisende hulp, dan kan het zijn dat u de volledige behandeling zelf moet betalen.

 • Is uw situatie levensbedreigend?
  • Als u de spoedeisende hulp van Medisch Spectrum Twente voor een levensbedreigende situatie bezoekt worden de kosten door uw zorgverzekeraar vergoed. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis.
   Houdt u er echter wel rekening mee dat het eigen risico in rekening wordt gebracht.


Verwijsbrief

 • Heeft u altijd een verwijsbrief nodig?
  • Vergeet uw verwijsbrief niet
   Voor alle zorg die onder de basisverzekering valt, heeft u een verwijsbrief nodig. Als u geen geldige verwijsbrief van uw huisarts (of andere verwijzer) heeft, kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Een verwijsbrief is één jaar geldig. Als u onder behandeling bent van een medisch specialist is een nieuwe verwijsbrief niet nodig voor het maken van een controle afspraak. Het is per zorgverzekeraar en zorgpolis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd.

   Uitzondering
   Wanneer u met spoed in het ziekenhuis terecht komt, is een verwijzing niet nodig.


Zorgverzekering en eigen risico

 • Wordt medisch niet noodzakelijke zorg vergoed?
  • Zorg zonder medische noodzaak, bijvoorbeeld cosmetische chirurgie, wordt nooit vergoed uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt bij de afdeling Zorgkosten (053 – 487 22 12 / zorgkosten@mst.nl) een offerte opvragen voor de kosten van een behandeling. Heeft u een aanvullende verzekering, dan vergoedt uw zorgverzekeraar mogelijk (een deel van) de kosten.

 • Wie stelt de basisverzekering vast?
  • De Zorgverzekeringswet gaat uit van een wettelijk verplichte basisverzekering. De inhoud van de basisverzekering stelt de overheid vast. Meer informatie over de basisverzekering kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

 • Wat is het eigen risico en eigen bijdrage?
  • De meeste zorg die in het ziekenhuis verleend wordt, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar, als u naar het ziekenhuis gaat dat een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Het ziekenhuis stuurt de rekening in dat geval rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar verrekent na betaling van de ziekenhuisfactuur het eigen risico met u. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. In 2019 betaalt u de eerste € 385,- van zorg die valt onder het basispakket zelf.

   Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u ook een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. De kosten van onder andere een bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg vallen niet onder het verplicht eigen risico.

   Naast het eigen risico kan het zijn dat u nog een eigen bijdrage moet betalen. Dit kan zo zijn als u zorg heeft afgenomen dat meer kost dan het maximaal te vergoeden bedrag door uw zorgverzekeraar.

 • Wat als ik niet verzekerd ben?
  • Als u ondanks de wettelijke verplichting niet verzekerd bent dan moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan meestal eerst een voorschot. De tarieven kunt u vinden in de prijslijst.

 • Meer weten?
  • Wilt u meer weten over de vergoeding van uw behandeling of heeft u vragen over uw polisvoorwaarden neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Heeft u specifieke vragen over uw behandeling dan kunt u zich altijd wenden tot uw behandelend specialist.

 • Kan mijn zorg uit de aanvullende verzekering vergoed worden?
  • Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. Medisch Spectrum Twente is als zorgverlener niet op de hoogte van het aanvullende verzekeringspakket dat u bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten.

 • Ik verblijf in Nederland zonder een Nederlandse verblijfsstatus en heb geen zorgverzekering. Kan ik terecht in Medisch Spectrum Twente? ​
  • ​Het Zorginstituut Nederland heeft een select aantal ziekenhuizen gecontracteerd waar u terecht kunt. In deze regio zijn dat Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het Zorginstituut Nederland. U kunt ook contact opnemen met de organisatie Vluchtelingen in de knel.

 • Ik ben in het buitenland verzekerd voor ziektekosten, maar wil behandeld worden in MST. Hoe regel ik dat?
  • Neem altijd eerst contact op met uw zorgverzekeraar om te informeren of uw verzekeraar de behandeling in MST zal vergoeden. U krijgt van uw zorgverzekeraar formulieren die u moet invullen voordat een behandeling kan worden gestart.

   De rekening
   Met een European Health Insurance Card (EHIC) heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland (voor meer informatie zie www.ehic.nl). Als u een EHIC heeft, dan kan het ziekenhuis de rekening via Agis/ Zilveren Kruis Buitenland indienen. Als u geen EHIC heeft, dan wordt u in het ziekenhuis als onverzekerde patiënt behandeld. Dit houdt in dat u de rekening in eerste instantie zelf dient te betalen. Deze kunt u vervolgens bij uw zorgverzekeraar indienen.

 • I am insured for healthcare abroad, but I want to be treated in MST. How can I arrange that?
  • You should always contact your insurer first, to inform whether your insurer will pay for your treatment in Medisch Spectrum Twente. You will receive forms from your insurer to fill in before your treatment can take place.

   The invoice
   With the European Health Insurance Card (EHIC), you have rights for essential medical care during a temporary stay abroad (find more information: www.ehic.nl). If you have an EHIC, MST can submit the invoice via ‘Agis abroad’. If you don’t have an EHIC, you will be treated in the hospital as an uninsured patient. This means that you will have to pay the invoice yourself and then you can submit your declaration to your healthcare insurer.

 • Heeft u een nieuwe zorgverzekeraar?
  • Medisch Spectrum Twente stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Deze zorgverzekeraar krijgt dus de rekening.


Meer weten?

Neem contact op met de afdeling Zorgkosten:

E-mail: zorgkosten@mst.nl

Aanvraagformulieren:

Waar bent u naar op zoek?