De psychiater

Dr. D.G. Buiten is als psychiater betrokken bij het team bewegingsstoornissen. Door de neuroloog of de huisarts kunt u worden doorverwezen naar de psychiater. Een psychiater doet onderzoek naar het eventueel voorkomen van een depressie of naar uitingen van verwardheid (psychose). Depressieve klachten zien we regelmatig bij mensen met de ziekte van Parkinson of een aanverwante ziekte. Het gebrek aan spontaan bewegen is een kernsymptoom van Parkinson en ook van depressie. Zodoende is het onderscheid niet altijd eenvoudig en is specialistisch onderzoek aangewezen. Mensen met de ziekte van Parkinson hebben soms ook last van nachtelijke onrust, vreemde belevingen en/of achterdocht. Dit kan te maken hebben met de Parkinson zelf of een bijwerking zijn van de anti-parkinsonmedicatie. Met gerichte medicamenteuze behandeling is het vaak mogelijk om de symptomen te verbeteren. Verwijzing naar onze afdeling gebeurt altijd door een medisch specialist van de polikliniek of de huisarts, in overleg met de patiënt. Dit kan een neuroloog, klinisch psycholoog of neurochirurg zijn.

Psychiatrisch onderzoek

Een psychiatrisch onderzoek bij een patiënt met de ziekte van Parkinson duurt meestal 30 tot 45 minuten. Het gaat daarbij vooral om een gesprek waarbij achterhaald moet worden wat de belangrijkste problemen zijn. Dit kan te maken hebben met het bewustzijn, de oriëntatie, de stemming, het denken en/of problemen met het waarnemen. Tijdens het gesprek kunnen daarbij vragenlijsten worden gebruikt. Tevens is informatie van de omgeving (partner, familie) van belang ter aanvulling. Ook wordt er stil gestaan bij individuele achtergronden en sociale omstandigheden. Dit is nodig om uw gehele situatie in kaart te brengen. Tot slot is het belangrijk om zicht te krijgen op uw voorgeschiedenis, of u eerder psychiatrische problemen heeft gehad en of u psychiatrische medicatie gebruikt. Aan het eind van het gesprek wordt de conclusie

Behandeling

De behandeling bestaat vaak uit ondersteunende gesprekken gecombineerd met medicatie als bijvoorbeeld: antidepressiva, angstremmers of evt. antipsychotica.

De psychiater maakt zelf een begin met zo’n behandeling en draagt dit indien mogelijk weer over aan de huisarts. Het multidisciplinaire team wordt op de hoogte gebracht van de bevindingen om te zorgen dat de behandeling(medicatie) goed op elkaar wordt afgestemd,

Waar bent u naar op zoek?