Procuratieregeling

Procuratieregeling

Procuratieregeling

Categorie Omschrijving gebied Functie procuratiehouder
A Ziekenhuis algemeen / overig Leden Raad van Bestuur
B Personeel Stafmanager
Bedrijfskundig manager
C Inkoop Hoofd Inkoop
Strategisch en tactisch inkopers
D Zorgverkoop Manager Marketing & Sales
E Geneesmiddelen apotheek Gevestigd ziekenhuisapotheker
F Verhuur o.g. Manager huisvesting
G Treasury Conform bepalingen Treasurystatuut
H Advies / bijstand Raad van Toezicht Voorzitter Raad van Toezicht

  • Procuratiehouders A zijn onbeperkt bevoegd;
  • Procuratiehouder B is bevoegd tot het aangaan, wijzigen (daaronder begrepen het nemen van beloningsbeslissingen) en beëindigen van individuele arbeidsovereenkomsten tot en met FWG 65, althans met een geldelijk belang tot maximaal het bruto bedrag behorende tot het maximum van FWG 65, alsmede tot het inhuren van personeel niet in loondienst tot € 50.000,- bruto, exclusief BTW per jaar en voor maximaal een jaar, behoudens die personen die direct rapporteren aan de Raad van Bestuur;
  • Procuratiehouder C (m.u.v. subcategorie Strategisch en tactisch inkopers) is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot inkoop in ruime zin (inhuur, consignatie, opdracht, onderhoud en aanneming van werk daaronder begrepen) met een factuurwaarde tot € 500.000,-. De hiervoor omschreven bevoegdheid is ten aanzien van Strategisch en tactisch inkopers beperkt tot € 100.000,-;
  • Procuratiehouder D is bevoegd tot het onderhandelen met de zorgverzekeraars en het digitaal, via een VECOZO-portal, afsluiten van zorgverkoopcontracten;
  • Procuratiehouder E is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot inkoop van geneesmiddelen, alsmede zorgverkoop van dienstverlening van de poliklinische en ziekenhuisapotheek met een factuurwaarde tot € 500.000,-;
  • Procuratiehouder F is bevoegd tot het sluiten van door het College sanering goedgekeurde verhuurovereenkomsten met een totale factuurwaarde per jaar tot € 20.000,- exclusief BTW (kale huurprijs);
  • Procuratiehouder G ontleent diens bevoegdheden aan het Treasurystatuut;
  • Procuratiehouder H is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten voor advies en/of juridische bijstand van de Raad van Toezicht.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de procuratiehouders B tot en met H laat de interne autorisatieregeling onverlet.

De procuratieregeling is alleen van toepassing op personeel in loondienst, tenzij de Raad van Bestuur schriftelijk anders heeft beslist.

Behoudens Procuratiehouder B, zijn de procuratiehouders zijn binnen redelijke grenzen gerechtigd hun bevoegdheden te delegeren. De delegatie laat zowel de bevoegdheid als verantwoordelijkheid van de betreffende procuratiehouder onverlet. Een delegatiebesluit geschiedt schriftelijk met een kopie per e-mail naar de manager F&I.

De tekenbevoegdheid per medewerker is vastgelegd in het procuratieregister dat onder verantwoordelijkheid van de manager F&I wordt beheerd door de stafdienst F&I.

Waar bent u naar op zoek?