Module Thoraxchirurgie

Algemeen:
Volgens het Besluit Cardiologie aangaande opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie van 14 juni 2004, gepubliceerd in de Staatscourant van 14 december 2004, dient de AIOS tijdens de opleiding “gedurende drie maanden een stage te volgen met betrekking tot de perioperatieve zorg van hartvaatchirurgische patiënten. De werkzaamheden omvatten tenminste een halve dagtaak”.

Doelstelling stage:
Het Kaderbesluit CCMS omschrijft de opleiding als het verwerven van algemene en specifieke competenties. Op basis hiervan kan voor de stage op de afdeling thoraxchirurgie gedefinieerd worden dat de AIOS zich minimaal de volgende competenties eigen dient te maken:

1) ten aanzien van medisch handelen:
A
De AIOS kan een adequate anamnese afnemen en lichamelijk onderzoek uitvoeren bij de patiënt die een thoraxchirurgische ingreep moeten ondergaan en is in staat de verkregen gegevens georganiseerd te presenteren en te interpreteren, zowel mondeling als schriftelijk. Onder de thoraxchirurgische ingrepen wordt begrepen de CABG in de breedste zin van het woord (incl. off-pump, minimaal invasief, etc), hartklepoperaties,ritmechirurgie, operaties aan de aorta en overige thoraxchirurgische ingrepen.
B
De AIOS is in staat de de pre-operatieve gegevens van een thoraxchirurgische patiënt te interpreteren, te beschrijven en uit te leggen.
C
De AIOS toont bekendheid met resultaten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de thoraxchirurgie en de relevantie voor de dagelijkse praktijk
D
De AIOS heeft zich verdiept in de diverse operatietechnieken voor bekende cardiologische indicaties en de beperkingen en mogelijkheden van bovengenoemde technieken.
E
De AIOS toont aan bekend te zijn met de indicaties, contra-indicaties, toedieningsvorm en dosering van farmacologische behandelingen op de thorax intensive care
F
De AIOS is bekend met de indicaties, contra-indicaties, risico’s en mogelijkheden van hemodynamische monitoring bij post-operatieve patiënten op de thorax intensive care
G
De AIOS is bekend met de mogelijke complicaties van thoraxchirurgische ingrepen, weet deze te herkennen en nader te evalueren, en is op de hoogte van de behandeling.
H
De AIOS is in staat een Swan Ganz catheter in te brengen alsmede centraal veneuze- en arteriële lijnen, kan de met deze methodieken verkregen gegevens adequaat interpreteren en inpassen in het behandelplan, en kan basale technische problemen met deze technieken oplossen.
I
De AIOS is bekend met de indicaties, contra-indicaties, risico’s en mogelijkheden voordelen van de Intra-Aortale Ballon Pomp (IABP) en overige devices ter ondersteuning van het falende hart.
J
De AIOS is vrij om zich op de OK en op de IC van de thoraxchirurgie te bekwamen in het intuberen van patiënten.
K
De AIOS kan zich – indien de echostage is verricht – verder bekwamen in de echocardiografie en het uitvoeren van TEE’s op de afdeling thoraxchirurgie

2) ten aanzien van de communicatie:
A De AIOS toont respect voor- en een adequate betrokkenheid bij de patiënt.
B De AIOS is in staat om aan de patiënt en diens familie op begrijpelijke wijze de vermoedde diagnose uit te leggen en aan te geven wat het aanvullende onderzoek inhoudt (inclusief de eventueel de daaraan verbonden risico’s), welke de behandelopties zijn en wat de prognose van de aandoening is. Bovendien kan de AIOS tijdens de opname aan de patiënt en diens familie een begrijpelijk en betrouwbaar overzicht bieden van de klinische gebeurtenissen tot aan dat moment.
C De AIOS kan ten aanzien van de medische gegevens adequaat zowel schriftelijk als mondeling rapporteren aan andere “health care professionals”, met inbegrip van een gedegen verslaglegging in de medische status.
3) ten aanzien van samenwerking:
A De AIOS is in staat een goede relatie te onderhouden met andere personen die bij de patiënt betrokken zijn, de diverse taken onderling goed te communiceren, en adequate instructies te verschaffen aan ondersteunend personeel.
B De AIOS is op de hoogte van op de afdeling voor (para-)medisch personeel bestaande protocollen en voorschriften.
4) ten aanzien van kennis en wetenschap:
A De AIOS geeft blijk van het kritisch beschouwen van de medische informatie rondom een casus.
B De AIOS kan aangeven welke discussiepunten er momenteel in de literatuur spelen rondom diverse aspecten binnen de thoraxchirurgie.
5) ten aanzien van maatschappelijk handelen:
A De AIOS is bekend met de epidemiologie van acute coronaire syndromen en andere acute cardiale aandoeningen.
B De AIOS toont aan op de hoogte te zijn met -en nagedacht te hebben over- ethische kwesties rondom de peri-operatieve zorg van thoraxchirurgische patiënten.
6) ten aanzien van organisatie:
A De AIOS overziet het patiëntenaanbod en –bestand op de thorax IC en afdeling thoraxchirurgie en kan de logistiek mbt een efficiënte bezetting van de bedden organiseren.
7) ten aanzien van professionaliteit:
A De AIOS vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag.
B De AIOS kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen.

Indeling van de stage:
De AIOS wordt gedurende een periode van 3 maanden ingepland op de afdeling thoraxchirurgie van Medisch Spectrum Twente. De afdeling thoraxchirurgie omvat de operatieafdeling, de intensive care thoraxchirurgie en de verpleegafdelingen A2 en D2.

De formele eis van een stage is dat 80% van de werkweek ook daadwerkelijk binnen die stage wordt doorgebracht.
1) Door de week elke morgen om 07.45 kortdurende visite met de thoraxchirurgen op de afdeling thoraxchirurgie
2) Aansluitend op de OK assisteren van de thorax-anaesthesie bij de inleiding van de operaties (inbrengen TEE probes, prikken lange lijnen, intuberen, etc.)
3) Door de week dagelijks visite lopen op de afdeling D2; de AIOS ziet post-operatief patiënten voor de thoraxchirurgie.
4) Aanwezigheid/assisteren op de OK bij diverse thoraxchirurgische ingrepen
5) Door de week dagelijks om 11.30 bespreking thorax IC
6) Door de week dagelijks om 13.30 hartteambespreking
7) Door de week dagelijks patiënten voorbespreken ma/wo/vrijdag: 15.30 uur MFR poli 18; di 15.30 MFR TIC; do 16.00 MFR TIC.
8) Gedurende de stage blijft de AIOS zijn eigen poli doen op de polikliniek cardiologie.
9) De AIOS blijft dienst doen volgens het rooster van de cardiologie.
10) De AIOS doet gedurende de stage geen dienst voor de Thoraxchirurgie.
11) De AIOS volgt voor zover mogelijk alle cardiologische onderwijsmomenten
12) De AIOS heeft de mogelijkheid om, in overleg met de thoraxchirurg, extra activiteiten te ontplooien bijvoorbeeld pre-operatief spreekuur met anesthesist, lesgeven aan NP’s, ect.

Toetsing:
Toetsmomenten met betrekking tot de stage omvatten:
1) Directe beoordeling door de superviserende thoraxchirurg, maandelijks roulerend, gekoppeld aan diegene die de planning verzorgd. Dagelijks aanspreekpunt is de dienstdoende thoraxchirurg.
2) Beoordeling van statusvoering en ontslagbrieven, aangevuld met specifieke bespreking hiervan, door een van de thoraxchirurgen
3) Beoordeling door de thoraxchirurgen van patiëntbesprekingen en tijdens specifiek daartoe gereserveerde onderwijsmomenten.
4) Verslagen van verpleging en patiënten aangaande het functioneren van de AIOS, gevraagd of ongevraagd uitgebracht aan de opleiders.

Portfolio:
In het portfolio wordt bijgehouden hoeveel patiënten met diverse aandoeningen zijn gezien, welke complicaties zijn waargenomen bij de diverse ziektebeelden, en welke verrichtingen zijn uitgevoerd. In het portfolio worden tevens de overige zelfstandig gevoerde patiëntenbesprekingen, referaten, ontslagbrieven en KPB’s opgenomen. Bovendien reflecteerde AIOS in het portfolio met enige regelmaat zijn/haar eigen functioneren en competenties.

Literatuur:
Assistentenklapper
Intranet
Leerboeken op assistentenkamer

Waar bent u naar op zoek?