Module echo

Support het goede doel: kom naar Thorax Big Band met Karin Bloemen
Echo module MST

Algemeen

Volgens het Besluit Cardiologie aangaande opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie van 14 juni 2004, gepubliceerd in de Staatscourant van 14 december 2004, dient de aios tijdens de opleiding gedurende 6 maanden de echocardiografie te beoefenen. De aios besteedt tijdens deze periode ten minste 50% van zijn tijd aan het zelfstandig verrichten van echocardiografische doppler onderzoeken inclusief de beoordeling en de rapportage. Het aantal zelfstandig gemaakt echo’s bedraagt over de totale opleidingsduur ten minste 400, waaronder inbegrepen 40 slokdarmecho’s.
In de nieuw geformuleerde opleidingseisen van oktober 2006 maakt de bovengenoemde periode van 6 maanden echocardiografie (echo niveau I) onderdeel uit van de module niet-invasieve beeldvorming (echocardiografie, MRI, CT-scan, nucleaire geneeskunde) binnen de 3-jarige basisopleiding cardiologie.
De niet-invasieve beeldvorming komt voor 20% terug in het 1-jarige aandachtgebied Algemene Cardiologie (echo niveau IIa) en voor de volledige 12 maanden in het aandachtsgebied Niet-invasieve Beeldvormende Cardiologie (echo niveau IIb).
Binnen de afdeling cardiologie van Medisch Spectrum Twente (MST) zijn voor elk echocardiografie-niveau (I, IIa, IIb) de competenties gedefinieerd. Indien via de werkgroep echocardiografie van de NVVC de opleidingseisen ten aanzien van de echocardiografie worden gewijzigd, dan zullen deze overeenkomstig worden aangepast in de module echocardiografie van de afdeling cardiologie van MST.
Doelstelling niveau I
Het kaderbesluit CCMS omschrijft de opleiding als het verwerven van algemene en specifieke competenties. Op basis hiervan dienen voor de module niet-invasieve beeldvorming (echocardiografie) de aios zich de volgende competenties eigen te maken:
1.
ten aanzien van medisch handelen
a.
2D echocardiografie en kleuren Doppler
de aios is in staat zelfstandig een beperkt twee-dimensioneel en kleuren-Doppler echo-onderzoek te verrichten en te beoordelen vwb ventrikelfunctie, pericardvocht en grove kleppathologie
de aios is in staat de echocardiograaf optimaal in te stellen voor wat betreft beelddiepte, pre-set, gain, compress en TGC
de aios verslaat de bevindingen adequaat en kan deze in de klinische context plaatsen
de aios heeft 150 echo’s geinterpreteerd en 75 echo’s vervaardigd
b.
Doppler echocardiografie (PW en CW en basis TDI)
de aois is niet in staat een Doppler echocardiografisch onderzoek zelfstandig te vervaardigen
de aios heeft 100 Doppler registraties geïnterpreteerd en verslagen onder supervisie
c.
Echocardiografie TEE
de aios is niet in staat een TEE echocardiografisch onderzoek zelfstandig te vervaardigen
de aois heeft 20 TEE registraties geinterpreteerd en verslagen onder supervisie
Echocardiografie specialiteitenTDI en strain
de aios bezit geen praktische vaardigheid
e.
Echocardiografie contrast
de aios bezit geen praktische vaardigheid
f.
Stress-echocardiografie
de aios bezit geen praktische vaardigheid
g.
Echocardiografie specialiteiten
de aios bezit geen praktische vaardigheid
h.
Echocardiografie specialiteiten
de aois bezit geen praktische vaardigheid
2.
ten aanzien van communicatie
a.
de aios is in staat om op correcte en vriendelijke wijze patiënt te ontvangen voor het echocardiografisch onderzoek
b.
de aios is in staat om op begrijpelijke wijze aan patiënt en/of familie uit te leggen wat het echocardiografisch onderzoek inhoudt
c.
de aios is in staat om op begrijpelijke wijze aan patiënt en/of familie uit te leggen wat de bevindingen zijn van het echocardiografisch onderzoek
d.
de aios is in staat om op goede wijze te communiceren met het personeel van de hartfunctie en in het bijzonder de echolaboranten
e.
de aios is in staat om op deskundige wijze over de bevindingen van het echocardiografisch onderzoek te rapporteren, monderling en schriftelijk
3.
ten aanzien van samenwerking
a.
de aios is in staat om goed samen te werken met iedereen die betrokken is bij de afdeling hartfunctie en in het bijzonder de echocardiografie
b.
de aios is op de hoogte van de werkmethodiek, logistiek en protocollen van de afdeling echocardiografie
4.
ten aanzien van kennis en wetenschap
a.
2D echocardiografie en kleuren Doppler: de aois heeft kennis van:
fysische principes echocardiografische beeldvorming en metingen
apparatuur tbv optimale registraties
normale anatomie
normale echocardiografische doorsnedes
veranderingen anatomie tgv verworven en de meest voorkomende aangeboren hartziekten.
vloeistofdynamica en de pathologische veranderingen daarvan
indicaties voor echocardiografisch onderzoek
alternatieve onderzoeken
differentiële diagnostiek behorende bij de specifieke vraagstelling en de daarbij behorende echocardiografische technieken.
onderscheid tussen technisch voldoende en onvoldoende echo-onderzoek
kwantitatieve en semi-kwantitatieve beschrijving van het 2-dimensionele onderzoek
b.
Doppler echocardiografie (PW en CW en basis TDI): de aios heeft kennis van:
fysische eigenschappen van ultrageluid en bloedstroomsnelheidsmetingen
machine instellingen voor optimaal Doppleronderzoek incl TDI
de normale bloedstroomprofielen en pathologische veranderingen hierin ten gevolge van verworven hartziekten
welke echoDoppler modaliteit in staat is om een klinisch probleem te evalueren, de toepassing en de beperkingen cq mogelijkheden om fouten te maken bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten
de consequenties van de afwijkende Dopplerbevindingen
Doppler onderzoek verricht bij een TEE onderzoek
c.
Echocardiografie TEE: de aios heeft kennis van:
de scanvlakken in relatie tot de anatomie
de indicaties en contra-indicaties en de risico’s van TEE, waaronder de gevaren van infectie en elektrische veiligheid van de TEE transducer
de specifieke technieken en mogelijkheden van TEE om specifieke vraagstellingen op te lossen
normale anatomie en afwijkingen van normale anatomie
wat een goede en slechte kwaliteit TEE is
Echocardiografie specialiteitenTDI en strain
de aios bezit geen theoretische vaardigheid
e.
Echocardiografie contrast
de aios heeft kennis van:
o
gebruik van contrastmiddelen voor detectie intracardiale shunts en LV-opacificatie
o
fysische en farmacologische achtergronden van echocontrastmiddelen
o
indicaties, contraindicaties en complicaties van echocontrastonderzoek
o
het gebruik van echocontrast ter beoordeling van myocardperfusie
f.
Stress-echocardiografie
de aios heeft kennis van:
o
indicaties en beperkingen
o
verschillende stress modaliteiten ( fysiek, farmacologisch) inclusief de voor- en nadelen
o
kennis van alternatieve methoden
g.
Echocardiografie specialiteiten
de aios bezit geen theoretische vaardigheid
h.
Echocardiografie specialiteiten
de aois heeft kennis genomen van nieuwe echotechnieken
5.
ten aanzien van maatschappelijk handelen
a.
de aios is op de hoogte van het aantal jaarlijkse procedures en de daarmee gepaard gaande kosten van elke procedure
b.
b. de aios is op de hoogte van de wettelijk geldende regels ten aanzien van werken met echoapparatuur in een echokamer en elders in het ziekenhuis
6.
ten aanzien van de organisatie
a.
de aios is op de hoogte van de organisatie en logistiek op de afdeling hartfunctie en in het bijzonder de echocardiografie
b.
de aios is op de hoogte van de organisatie en logistiek van de echocardiografie in het ziekenhuis (intensive care, OK, CCU, verpleegafdeling, patiëntenvervoer etc)
7.
ten aanzien van professionaliteit
a.
de aios adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag (komt op tijd, houdt zich aan zijn afspraken, is betrouwbaar etc.
b.
de aios kent de grenzen van zijn eigen competenties en handelt daarbinnen
c.
de aios kent de beperkingen van de gebruikte apparatuur
Indeling niveau I:
de aios is gedurende 6 maanden werkzaam op de hartfunctieafdeling van Medisch Spectrum Twente, onderdeel echocardiografie
de aios is zoveel mogelijk aanwezig bij de beoordeling van de echo’s door de echo-cardioloog
de aios is aanwezig bij het structurele (echo-)onderwijs
de aios bezoekt de echo-middagen van het CVOI en alle overige echo-cursussen van het CVOI
de aios blijft 1 dagdeel polikliniek doen
de aios blijft avond- en nachtddienst doen
de aios beoordeelt voor een deel ECG’s onder supervisie van de echo-cardioloog
de aios is op woensdag aanwezig op de radiologie afdeling van Medisch Spectrum Twente voor het onderdeel MRI van de module niet-invasieve beeldvorming (zie module MRI)
Toetsing niveau I:
de aios wordt via het KKB systeem door de echo-cardioloog beoordeeld
de aios wordt tijdens echo-onderwijs mondeling getoetst
de aios refereert over echo-onderwerpen beoordeeld door (plv.) opleider
de aios doet na de module een praktisch examen om te beoordelen of de aios voldoende kennis en ervaring heeft opgedaan
de aios doet een landelijk, schriftelijk theoretisch examen muv de onderwerpen TDI, strain, specialiteiten, nieuwe technieken
Portfolio niveau I:
de aios houdt zelf het aantal verrichte en soort echo’s bij en toetst deze aan de eisen zoals die geformuleerd zijn
de aios neemt de echo-KKB’s op
de aios neemt de echo-referaten op
de aios neemt eventuele echo-publicaties op
Literatuur niveau I:
American Society of Echocardiography. Recommendations for a Standardized Report for Adult Transthoracic Echocardiography
American Society of Echocardiography. Continuous Quality Improvement.
J Am Soc Echocardiogr 1995; vol 8, number 5, Part 2
ACC Revised Recommendations for Training in Adult Cardiovascular Medicine Core Cardiology Training II (COCATS 2)
JACC, vol 39, no 7, April 3, 2002: 1242-6
ACC/AHA Clinical Competence Statement on Echocardiography.
JACC, vol 41, no 4, February 19, 2003: 687-708
ACC/AHA/ASE 2003 Guideline Update for the Clinical Application of Echocardiography: Summary Article.
Circulation September 2, 2003;108:000-000
Recommendations for Chamber Quantification: A Report from the American Society of Echocardiography’s Guidelines and Standard Committee and the Chamber Quantification Writing Group, Developed in Conjunction with the European Assocoation of Echocardiography, a Branch of the European Society of Cardiology.
J Am Soc Echocardiogr 2005; 18, 1440-1463
American Society of Echocardiography / Society of Cardiovascular Anesthesiologists Recommendations and Guidelines for Continuous Quality Improvement in Perioperative Echocardiography.
J Am Soc Echocardiogr 2006; 19, 1303-1313
Doelstelling niveau IIa
Het kaderbesluit CCMS omschrijft de opleiding als het verwerven van algemene en specifieke competenties. Op basis hiervan dienen voor de module niet-invasieve beeldvorming (echocardiografie) de aios zich de volgende competenties eigen te maken:
1.
ten aanzien van medisch handelen
a.
zie niveau I
b.
2D echocardiografie en kleuren Doppler
de aios is in staat zelfstandig een volledig 2D en kleuren-Doppler echo-onderzoek te vervaardigen en te kwantificeren
de aios verslaat de bevindingen adequaat en kan deze in de klinische context plaatsen
de aios heeft 300 echo onderzoeken geïnterpreteerd en er tenminste 150 zelfstandig gemaakt
c.
Doppler echocardiografie (PW en CW en basis TDI)
de aois is in staat een Doppler echocardiografisch onderzoek zelfstandig te vervaardigen, zowel met beeldvormende als niet beeldvormende transducers, te interpreteren en deze in de klinische context te plaatsen
de aios is in staat een Doppler onderzoek aan een TEE onderzoek toe te voegen
de aios heeft 200 Doppler onderzoeken geïnterpreteerd en tenminste 100 zelfstandig gemaakt
d.
Echocardiografie TEE
de aios is in staat patiënt adequaat voor te lichten, te monitoren en sedatie te geven
de aios is in staat een volledig TEE onderzoek zelfstandig te vervaardigen, te interpreteren en de bevindingen te plaatsen in de klinische context
de aois heeft tenminste 50 TEE onderzoeken zelfstandig gemaakt
Echocardiografie specialiteiten (oa TDI en strain)
de aios is in staat die specialiteiten, als vastgesteld door de opleider, te beheersen
f.
Echocardiografie contrast
de aios is in staat zelfstandig contrastmiddelen te gebruiken volgens de daartoe geldende indicaties
de aios is in staat complicaties te herkennen en te behandelen
de aios heeft tenminste 10 contrast onderzoekemn tbv shuntdetetctie en 10 onderzoeken met LVO verricht
g.
Stress-echocardiografie
de aios is in staat zelfstandig een stress-echo te vervaardigen
de aios heeft tenminste 20 stress-echo’s beoordeeld onder supervisie
h.
Echocardiografie specialiteiten
de aios is in staat die specialiteiten, als vastgesteld door de opleider, te beheersen
i.
Echocardiografie nieuwe technieken
de aois bezit geen praktische vaardigheid
2.
ten aanzien van communicatie
a.
zie niveau I
b.
de aios is in staat door anderen vervaardigde onderzoeken te superviseren en daarover feedback te geven
c.
de aios is in staat om op een cardio-chirurgische bespreking het beeldonderzoek te demonstreren
3.
ten aanzien van samenwerking
a.
zie niveau I
4.
ten aanzien van kennis en wetenschap
a.
zie niveau I
b.
2D echocardiografie en kleuren Doppler:
o
de aios verdiept zich verder in
§
fysische principes
§
apparatuur tbv optimale registraties
c.
Doppler echocardiografie (PW en CW en basis TDI):
o
de aios verdiept zich verder in
§
fysische principes
§
apparatuur tbv optimale registraties
d.
Echocardiografie TEE:
o
zie a.
Echocardiografie specialiteiten (oa TDI en strain)
o
de aios heeft kennis genomen van de nieuwste ontwikkelingen, hun toepassingen en beperkingen
f.
Echocardiografie contrast
o
zie a.
g.
Stress-echocardiografie
o
zie a.
h.
Echocardiografie specialiteiten
o
de aios heeft kennis genomen van de nieuwste ontwikkelingen, hun toepassingen en beperkingen
i.
Echocardiografie nieuwe technieken
o
de aois heeft kennis genomen van nieuwe echotechnieken
5.
ten aanzien van maatschappelijk handelen
a.
zie niveau I
6.
ten aanzien van de organisatie
a.
zie niveau I
7.
ten aanzien van professionaliteit
a.
zie niveau I
b.
de aios is in staat om noodzaak tot supervisie/intervisie van het onderzoek te onderkennen naar aanleiding daarvan te overleggen
Indeling niveau IIa:
de aios is houdt zich gedurende 20% van het jaar met het aandachtsgebied Algemene Cardiologie bezig met niet-invasieve
de aios is aanwezig bij en verzorgt mede het structurele (echo-)onderwijs
de aios bezoekt de echo-middagen van het CVOI en alle overige echo-cursussen van het CVOI
de aios blijft 1 dagdeel polikliniek doen
de aios blijft avond- en nachtddienst doen
Toetsing niveau IIa:
de aios wordt via het KKB systeem (inclusief stress echocardiografie, specialiteiten en nieuwe technieken) door de echo-cardioloog beoordeeld
de aios wordt tijdens echo-onderwijs mondeling getoetst
de aios refereert over echo-onderwerpen beoordeeld door (plv.) opleider
de aios doet na de module een praktisch examen om te beoordelen of de aios voldoende kennis en ervaring heeft opgedaan
de aios doet een landelijk, schriftelijk theoretisch examen muv de onderwerpen TDI, strain, specialiteiten, nieuwe technieken
Portfolio niveau IIa:
de aios houdt zelf het aantal verrichte en soort echo’s bij en toetst deze aan de eisen zoals die geformuleerd zijn
de aios neemt de echo-KKB’s op
de aios neemt de echo-referaten op
de aios neemt eventuele echo-publicaties op
Literatuur niveau IIa:
American Society of Echocardiography. Recommendations for a Standardized Report for Adult Transthoracic Echocardiography
American Society of Echocardiography. Continuous Quality Improvement.
J Am Soc Echocardiogr 1995; vol 8, number 5, Part 2
ACC Revised Recommendations for Training in Adult Cardiovascular Medicine Core Cardiology Training II (COCATS 2)
JACC, vol 39, no 7, April 3, 2002: 1242-6
ACC/AHA Clinical Competence Statement on Echocardiography.
JACC, vol 41, no 4, February 19, 2003: 687-708
ACC/AHA/ASE 2003 Guideline Update for the Clinical Application of Echocardiography: Summary Article.
Circulation September 2, 2003;108:000-000
Recommendations for Chamber Quantification: A Report from the American Society of Echocardiography’s Guidelines and Standard Committee and the Chamber Quantification Writing Group, Developed in Conjunction with the European Assocoation of Echocardiography, a Branch of the European Society of Cardiology.
J Am Soc Echocardiogr 2005; 18, 1440-1463
American Society of Echocardiography / Society of Cardiovascular Anesthesiologists Recommendations and Guidelines for Continuous Quality Improvement in Perioperative Echocardiography.
J Am Soc Echocardiogr 2006; 19, 1303-1313
Doelstelling niveau IIb
Het kaderbesluit CCMS omschrijft de opleiding als het verwerven van algemene en specifieke competenties. Op basis hiervan dienen voor de module niet-invasieve beeldvorming (echocardiografie) de aios zich de volgende competenties eigen te maken:
1.
ten aanzien van medisch handelen
a.
zie niveau I en IIa
b.
2D echocardiografie en kleuren Doppler
de aios heeft 500 echo onderzoeken geïnterpreteerd en er tenminste 250 zelfstandig gemaakt
c.
Doppler echocardiografie (PW en CW en basis TDI)
de aois is in staat een Doppler echocardiografisch onderzoek zelfstandig te vervaardigen, zowel met beeldvormende als niet beeldvormende transducers, te interpreteren en te onderwijzen en deze in de klinische context te plaatsen
de aios is in staat zelfstandig peri-opertatief vervaardigde TEE Doppler onderzoeken te interpreteren en te voorzien van een behandelingsadvies
de aios heeft 500 Doppler onderzoeken geïnterpreteerd en tenminste 200 zelfstandig gemaakt
d.
Echocardiografie TEE
de aios is in staat een patiënt te monitoren en sedatie te geven
de aios is in staat een volledig TEE onderzoek zelfstandig te vervaardigen, te interpreteren en de bevindingen te plaatsen in de klinische context
de aois heeft tenminste 100 TEE onderzoeken zelfstandig gemaakt en beoordeeld
Echocardiografie specialiteiten (oa TDI en strain)
de aios is in staat de nieuwste ontwikkelingen op hun waarde te beoordelen en toe te passen
f.
Echocardiografie contrast
de aios heeft tenminste 20 contrast onderzoeken tbv shuntdetetctie en 20 onderzoeken met LVO verricht
g.
Stress-echocardiografie
de aios is in staat zelfstandig een stress-echo ter evaluatie van kleplijden te verrichten, te interpreteren en te ondrwijzen
de aios is in staat complicaties van de stress-echo te herkennen en te behandelen
de aios heeft tenminste 5 stress-echo’s medebeoordeeld
h.
Echocardiografie specialiteiten
de aios is in staat de nieuwe ontwikkelingen op hun waarde te beoordelen en toe te passen
i.
Echocardiografie nieuwe technieken
de aios doet practische vaardigheid op met een of meerdere echotechnieken
de aios is in staat nieuwe echotechnieken te incorporeren in de hoofdstroom van de dagelijkse parktijk op geleide van de geldende standaarden
2.
ten aanzien van communicatie
a.
zie niveau I en IIa
b.
de aios is in staat door anderen vervaardigde onderzoeken te superviseren en daarover feedback te geven
c.
de aios is in staat om op een cardio-chirurgische bespreking het beeldonderzoek te demonstreren en een behandelingsadvies te geven
d.
de aios is in staat een patiënt adequaat over een TEE voor te lichten
e.
de aios is in staat een volledig TEE onderzoek te onderwijzen (minimaal 20)
f.
de aios is in staat peri-operatief vervaardigde TEE’s te interpreteren en te voorzien van een behandelingsadvies
3.
ten aanzien van samenwerking
a.
zie niveau I
4.
ten aanzien van kennis en wetenschap
a.
zie niveau Ien IIa
b.
2D echocardiografie en kleuren Doppler:
o
de aios verdiept zich verder in
§
fysische principes
§
apparatuur tbv optimale registraties
§
congenitale hartziekten
c.
Doppler echocardiografie (PW en CW en basis TDI):
o
de aios verdiept zich verder in
§
fysische principes
§
apparatuur tbv optimale registraties
d.
Echocardiografie TEE:
o
zie a.
o
meer verdieping
Echocardiografie specialiteiten (oa TDI en strain)
o
de aios is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen , blijkend uit gegeven voordrachten
f.
Echocardiografie contrast
o
zie a.
o
meer verdieping
g.
Stress-echocardiografie
o
zie a.
o
meer verdieping
o
kennis van de bijwerkingen van de verschillende stress modaliteiten en in staat complicaties te behandelen
h.
Echocardiografie specialiteiten
o
de aios is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen , blijkend uit gegeven voordrachten
i.
Echocardiografie nieuwe technieken
o
de aois heeft kennis genomen van de achtergronden, toepassingsgebieden, veiligheidsaspecten en diagnostische waarde van nieuwe echotechnieken
5.
ten aanzien van maatschappelijk handelen
a.
zie niveau I en IIa
b.
de aios is in staat nieuwe echocardiografische modaliteiten te introduceren en te implementeren in de dagelijkse praktijk
6.
ten aanzien van de organisatie
a.
zie niveau I en IIa
7.
ten aanzien van professionaliteit
a.
zie niveau I en IIa
b.
de aios is in staat een echolaboratorium te leiden
Indeling niveau IIb:
de aios is houdt zich gedurende het jaar een van het aandachtsgebied Non-invasieve Beeldvorming voor een x-periode bezig met echocardiografie
de aios is aanwezig bij en verzorgt mede het structurele (echo-)onderwijs
de aios bezoekt de echo-middagen van het CVOI en alle overige echo-cursussen van het CVOI
de aios blijft 1 dagdeel polikliniek doen
de aios blijft avond- en nachtddienst doen
de aios wordt lid van de werkgroep echocardiografie
Toetsing niveau IIb:
de aios wordt via het KKB systeem (inclusief stress echocardiografie, specialiteiten en nieuwe technieken) door de echo-cardioloog beoordeeld
de aios onderhoudt zijn wetenschappelijke en onderwijskundige ervaring blijkens presentaties, publicaties en of een promotie in een beeldvormend onderwerp
de aios is in staat zijn kennis en kunde over te dragen
de aios moet een cardiochirurgische bespreking kunnen leiden
de aios is in staat een echocardiografisch lab naar moderne inzichten te leiden
Portfolio niveau IIb:
de aios houdt zelf het aantal verrichte en soort echo’s bij en toetst deze aan de eisen zoals die geformuleerd zijn
de aios neemt de echo-KKB’s op
de aios neemt de echo-referaten op
de aios neemt eventuele echo-publicaties op
Literatuur niveau IIb:
American Society of Echocardiography. Recommendations for a Standardized Report for Adult Transthoracic Echocardiography
American Society of Echocardiography. Continuous Quality Improvement.
J Am Soc Echocardiogr 1995; vol 8, number 5, Part 2
ACC Revised Recommendations for Training in Adult Cardiovascular Medicine Core Cardiology Training II (COCATS 2)
JACC, vol 39, no 7, April 3, 2002: 1242-6
ACC/AHA Clinical Competence Statement on Echocardiography.
JACC, vol 41, no 4, February 19, 2003: 687-708
ACC/AHA/ASE 2003 Guideline Update for the Clinical Application of Echocardiography: Summary Article.
Circulation September 2, 2003;108:000-000
Recommendations for Chamber Quantification: A Report from the American Society of Echocardiography’s Guidelines and Standard Committee and the Chamber Quantification Writing Group, Developed in Conjunction with the European Assocoation of Echocardiography, a Branch of the European Society of Cardiology.
J Am Soc Echocardiogr 2005; 18, 1440-1463
American Society of Echocardiography / Society of Cardiovascular Anesthesiologists Recommendations and Guidelines for Continuous Quality Improvement in Perioperative Echocardiography.
J Am Soc Echocardiogr 2006; 19, 1303-1313
Waar bent u naar op zoek?