VMS

Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

Een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is een systeem dat houvast biedt bij het zorgen voor (patiënt)veiligheid in de praktijk.

Onder (patiënt)veiligheid wordt verstaan: Het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) toegebrachte schade aan de patiënt, die is ontstaan door het niet volgens de professionele standaard handelen van hulpverleners en / of tekortkomingen van het zorgsysteem.

Een VMS is een stelsel van concrete activiteiten en handvatten om risico’s te signaleren, verbeteringen door te voeren en afspraken te maken en zo nodig bij te stellen.

Met een VMS kan onnodige patiëntschade voorkomen worden en dat is van groot belang omdat de zorgprocessen binnen een ziekenhuis om verschillende redenen veel (levensbedreigende) risico’s met zich meebrengen, aangezien:

  • het ziekenhuis een complex bedrijf is, met veel verschillende zorgprocessen,
  • het werk van een (zorg)professional mensenwerk blijft en waar mensen werken worden fouten gemaakt,
  • patiënten uniek zijn, zorg op maat vragen, een gestandaardiseerde aanpak niet altijd mogelijk is,
  • werksituaties voortdurend veranderen door wisselende patiënten en (zorg)professionals,
  • het werk in een ziekenhuis om mensenlevens draait waarbij risico’s levensbedreigend kunnen zijn.
Waar bent u naar op zoek?