Module beeldvorming

Stageplaats Polikliniek (met name)- Medisch Spectrum Twente, vakgroep cardiologie
Algemeen
Met de reductie van de duur van de stage verpleegafdeling is er binnen het opleidingsschema ruimte gekomen voor een nieuwe stage beeldvorming. De stage duurt 3 maanden en wordt in overleg met de opleiders en AIOS gedefinieerd, ingevuld, geëvalueerd en zo nodig aangepast. De stage omvat onder andere het dragen van de huisartsen-telefoon en het doen van semi-spoedpoli, het onderdeel inspanningtesten, de nucleaire geneeskunde, de CT-angio en de congenitale cardiologie.
Doelstelling stage
Het Kaderbesluit CCMS omschrijft de opleiding als het verwerven van algemene en specifieke competenties. Op basis hiervan kan voor de stage Beeldvorming dat de AIOS zich minimaal de volgende competenties eigen dient te maken:
1) ten aanzien van medisch handelen:
A: De AIOS is aanwezig bij inspanningstesten en is op de hoogte van de indicaties, contra-indicaties, complicaties en interpretatie van de resultaten
B: De AIOS overlegt telefonisch met huisartsen over patiënten, maakt een inschatting over de spoed waarmee patiënten gezien moeten worden en geeft zo nodig behandelingsadviezen
C: De AIOS ziet zo nodig patiënten die zich spontaan op de polikliniek cardiologie melden met klachten
D: De AIOS is aanwezig bij nucleaire onderzoeken en is op de hoogte van de indicaties, contra-indicaties, complicaties en interpretatie van de resultaten
E: De AIOS is aanwezig bij CT-angios en is op de hoogte van de indicaties, contra-indicaties, complicaties en interpretatie van de resultaten
F: De AIOS bereidt de congenitale en kinderpoli voor en is aanwezig bij de spreekuren van cardioloog, kindercardioloog en kinderarts
2) ten aanzien van de communicatie:
A:De AIOS toont respect voor- en een adequate betrokkenheid bij de patiënt.
B: De AIOS is in staat om aan de patiënt en diens familie op begrijpelijke wijze de vermoedde diagnose uit te leggen en aan te geven wat het aanvullende onderzoek inhoudt (inclusief de eventueel de daaraan verbonden risico’s), welke de behandelopties zijn en wat de prognose van de aandoening is.
C: De AIOS kan ten aanzien van de medische gegevens adequaat zowel schriftelijk als mondeling rapporteren aan andere “health care professionals”, met inbegrip van een gedegen verslaglegging in de medische status.
D: De AIOS kan op professionele wijze overleggen met huisartsen en overige specialisten binnen het ziekenhuis (nucleair geneeskundige, radioloog, kinderarts, kindercardioloog
3) ten aanzien van samenwerking:
A: De AIOS is in staat een goede relatie te onderhouden met andere personen die bij de patiënt betrokken zijn (zie ook 2), de diverse taken onderling goed te communiceren, en adequate instructies te verschaffen aan ondersteunend personeel.
B: De AIOS is op de hoogte van op de afdeling voor (para-)medisch personeel bestaande protocollen en voorschriften.
4) ten aanzien van kennis en wetenschap:
A: De AIOS geeft blijk van het kritisch beschouwen van de medische informatie rondom een casus.
B: De AIOS kan aangeven welke discussiepunten er momenteel in de literatuur spelen rondom inspanningsfysiologie, nucleaire geneeskunde, CT-angiografie, congenitale cardiologie.
5) ten aanzien van maatschappelijk handelen:
A: De AIOS is bekend met de kosten-baten analyse van inspanningstesten, nuleair geneeskundig onderzoek en de CT-angio
B: De AIOS is bekend met de incidentie en recidiefkans van congenitale hartaandoeningen.
C: De AIOS toont aan op de hoogte te zijn met -en nagedacht te hebben over ethische kwesties die de patiëntengroep met congenitale hartaandoeningen betreffen.
6) ten aanzien van organisatie:
A: De AIOS overziet het patiëntenaanbod op de semi-spoed poli en kan de logistiek zelfstandig en in overleg met het secretariaat organiseren.
7) ten aanzien van professionaliteit:
A: De AIOS vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag.
B: De AIOS kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen.
Indeling van de stage
Beeldvorming 3 mnd
Mo
Mi
Ma
X-ECG / ECG
/ Poli  NPC
Di
Nucl.
CT-Angio / Poli  NPC
Wo
Nucl. / CT-Angio
/ Poli  NPC
Do
Voorb.Cong.poli / Kinder poli
Cong.poli / Kinderpoli
Vrij
Poli  CPC
ECG / Poli  NPC

Voorstel afspraken:

Ma – morgen X-ECG / ECG: de afwijkende X-ECG en alle ECG van de maandag morgen worden eind van de ochtend met CCU cardioloog besproken.
Di – morgen Nucleaire geneeskunde: AIOS cardiologie is aanwezig bij het vervaardigen van de nucleaire scans.
Wo – morgen Nucleaire geneeskunde (om de week): AIOS cardiologie beoordeelt samen met nucleaire geneeskundige de scans van de dinsdag daarvoor.
Ma/di/wo/vrij middag: NPC poli van 15.00-16.30 uur (3 NPC per middagpoli is 12 NPC per week) Pre-op/ Spoed en regulier.
Nabespreken van de NPC poli:
NPC poli wordt alleen nabesproken (gesuperviseerd) door spreekuurhoudende cardioloog ingedeeld in spreekkamer één , (zie spreekkamerlijst).
Do – morgen /middag: congeniale of kinderpoli (niet bij kinderpoli Groningen)
Indien deze poli vervalt door afwezigheid cardioloog of echolaborant wordt er een NPC poli ingepland.
Vrij – morgen: CPC poli
Voorbespreking van de CPC poli:
Voorbespreking van de vrijdagmorgenpoli op de donderdagmiddag na congenitale poli met cong. spreekuurhoudende cardioloog.
Aanvragen van onderzoeken:
Op naam van superviseerde cardioloog.
Nieuwe patiënten worden door de AIOS zelf terug gezien.
Uitzondering: De AIOS die de interne stage nog moet volgen, ziet de NPC eenmalig terug voor uitslag. Wanneer een patiënt vervolgt dient te worden, wordt deze patiënt op het spreekuur van de cardioloog die de poli heeft gesuperviseerd geplaatst.
Bestaande (middag) poli verschuift in deze 3 mnd stage, naar de vrijdagmorgen en de AIOS ziet hierin alleen CPC patiënten. De onopgevulde momenten in het rooster kunnen worden opgevuld met studie en consulten.
Toetsing
Toetsmomenten met betrekking tot de stage omvatten:
1) Directe beoordeling door de superviserende cardioloog, oa met behulp van KPB’s.
2) Beoordeling van statusvoering en ontslagbrieven, aangevuld met specifieke bespreking hiervan, door een van de opleiders.
3) Beoordeling door de opleiders van patiëntbesprekingen tijdens het ochtendrapport en tijdens specifiek daartoe gereserveerde onderwijsmomenten.
4) Beoordeling door de opleiders van referaten.
5) Verslagen van verpleging en patiënten aangaande het functioneren van de AIOS, gevraagd of ongevraagd uitgebracht aan de opleiders.
6) Beoordeling door nucleair geneeskundige, radioloog indirect via KPB’s
Portfolio
In het portfolio wordt bijgehouden hoeveel patiënten met diverse aandoeningen zijn gezien, welke complicaties zijn waargenomen bij de diverse ziektebeelden, en welke verrichtingen zijn uitgevoerd. De casus welke bij het ochtendrapport zelfstandig naar voren werden gebracht worden als zodanig gemerkt. In het portfolio worden tevens de overige zelfstandig gevoerde patiëntenbesprekingen, referaten, ontslagbrieven en KBB’s opgenomen. Bovendien reflecteerde AIOS in het portfolio met enige regelmaat zijn/haar eigen functioneren en competenties.
Literatuur
Assistentenklapper
Intranet
Leerboeken op assistentenkamer
Waar bent u naar op zoek?