Calamiteitenjaarverslag MST 2018

Elke patiënt heeft recht op behandeling met zorg, aandacht en respect. In Medisch Spectrum Twente (MST) hechten we veel waarde aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg die we leveren en zetten we ons in om die continu te verbeteren. Jaarlijks worden in MST ongeveer 30.000 patiënten opgenomen en zijn er 375.000 polikliniekbezoeken. Hoewel onze zorgverleners hun uiterste best doen om goede zorg te bieden, kan er soms iets mis gaan. Dit kan leiden tot een langere ziekenhuisopname, tijdelijke beperkingen en soms tot blijvende schade of zelfs overlijden. In MST willen we leren van wat fout en wat goed gaat en spreken we elkaar daarop aan. Als de zorg niet verloopt zoals we verwachten en de patiënt schade oploopt, noemen we dit een incident. Bij ernstig (blijvende) schade spreken we van een calamiteit. Incidenten waarbij de patiënt blijvende ernstige schade oploopt of overlijdt meldt MST, conform de Wet kwaliteit klachten geschillen in de zorg (Wkkgz), bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

MST hecht er veel belang aan patiënten en hun naasten goed te informeren en bij te staan als zich zo’n calamiteit voordoet. Wij vinden dat patiënten er recht op hebben om te weten wat er is gebeurd en hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ons streven is om open te zijn en het vertrouwen in de medische zorg zoveel mogelijk te herstellen.

Als er een calamiteitenonderzoek start worden de patiënt en/of zijn naasten hierover geïnformeerd. Vervolgens start de calamiteitencommissie met een onderzoek. Dit vindt plaats volgens een vaste methodiek, genaamd SIRE, wat staat voor Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie. De leden van de calamiteitencommissie zijn hier in getraind en zijn nooit zelf bij het incident betrokken. De uitkomsten van het SIRE onderzoek worden beschreven in een SIRE rapportage. In de SIRE rapportage worden ook verbetermaatregelen benoemd, die de kwaliteit van de zorg moeten verbeteren en bijdragen aan het verkleinen van de kans dat een dergelijke calamiteit nog een keer plaats vindt. De SIRE rapportage wordt verstuurd aan de inspectie, en door de hoofdbehandelaar met de patiënt / naasten besproken en aan hen uitgereikt.

In 2018 heeft het ziekenhuis 27 (mogelijke) calamiteiten bij de inspectie gemeld. Daarnaast vroeg de IGJ ons om een burgermelding te onderzoeken. Voor meer informatie over de calamiteiten in MST in 2018, bekijk de jaarpublicatie calamiteitenonderzoek in MST 2018.

Waar bent u naar op zoek?